Laboratory of Secondary metabolites micromycetes

Лабораторія була організована 1 листопада 1995 року на базі відділу фізіології і систематики мікроміцетів. Традиційно тематика лабораторії пов‘язана з дослідженням фізіолого-біохімічних особливостей грибів-продуцентів макроциклічних трихотеценів (МЦТЦ) в зв‘язку з їх токсиноутворенням. На основі цих досліджень було відпрацьовано ряд середовищ, які забезпечують регульований синтез окремих компонентів складного комплексу МЦТЦ, що суттєво полегшує їх виділення внаслідок можливості кристалізації із збагачених фракцій.

Досліджена динаміка зміни компонентного складу МЦТЦ в залежності від умов культивування. Встановлена здатність продуцента до трансформації більш токсичних компонентів комплексу в менш токсичні, яка розглядається нами як захисна реакція гриба-продуцента.

Оцінка токсигенного потенціалу представників рр. Dendrodochium, Myrothecium та Stachybotrys за допомогою високоефективної рідинної хроматографії, дала підстави стверджувати, що здатність до синтезу МЦТЦ є загальною властивістю досліджених родів, оскільки серед більш як 100 культур не було виявлено таких, у яких ця здатність була б відсутньою. В той же час, є ряд представників, дефіцитних щодо синтезу окремих компонентів комплексу МЦТЦ.

Вперше з конідій D. toxicum був виділений веррукарин А.

Дослідження біологічної активності МЦТЦ було зосереджено переважно на антибіотичних властивостях цих метаболітів щодо широкого загалу мікроорганізмів (всього понад 3000 штамів). На базі цих досліджень створено банк чутливих і стійких до мікотоксинів культур, які з успіхом використовуються в мікробіологічних методах індикації цих метаболітів в різних харчових, кормових та виробничих субстратах.

За допомогою стійкого до трихотеценів дріжджового штаму відпрацьований метод мікробіологічної інактивації Т-2 токсину.

В актив лабораторії слід віднести встановлення хімічної природи дендродохінів – складного комплексу МЦТЦ, утворюваного D. toxicum. Окремі компоненти комплексу на основі дослідження їх фізико-хімічних та спектральних характеристик були ідентифіковані як веррукарин А, веррукарин J, рорідин А, рорідин Е і рорідин Н. Вперше з культуральних фільтратів Stachybotrys chartarum був виділений рорідин Н, раніше невідомий для представників цього роду.

Завдяки серії аспірантських робіт, практично була доведена можливість селекції стійкості до грибів-патогенів за допомогою утворюваних ними мікотоксинів (виноград – Botrytis cinerea; картопля – Phytophthora infestans; соняшник – Phomopsis sp.).

На основі багаторічних досліджень було доведено, що МЦТЦ, утворювані D. toxicum, не є типовими вторинними метаболітами, оскільки відіграють роль в процесах життєдіяльності продуцента.

В лабораторії відпрацьовано та удосконалено ряд хімічних методів визначення мікотоксинів. Завдяки цим напрацюванням лабораторія ініціювала і реалізувала спільну з Науково-навчальним Центром Держспоживстандарту України програму щодо підготовки кадрів для випробувальних лабораторій в галузі мікотоксикології.

При дослідженні деяких аспектів механізму дії МЦТЦ в лабораторії вперше був використаний комплекс тест-систем, які відповідають особливостям їх біологічної дії і в той же час мають суттєві відмінності в організації білок-синтезуючих систем і в процесах енергозабезпечення клітин. Так, дослідження механізму фунгістатичної активності передбачало використання парної системи – чутливого до МЦТЦ штаму дріжджів Saccharomyces cerevisiae і стійких варіантів, адаптованих шляхом послідовних пересівів до високих концентрацій МЦТЦ.

При дослідженні механізмів фітотоксичної дії МЦТЦ була використана одноклітинна зелена водорость Chlorella vulgaris.

Порівняльне дослідження впливу МЦТЦ на функціонування білок-синтезуючої системи передбачало використання найпростішого представника прокаріот – Acholeplasma laidlawii, а з врахуванням одного з симптомів дендродохіотоксикозу – конртактури м’язів – передбачалось також використання як модельної системи препаратів саркоплазматичного ретикулюму, відповідальному в нормі за скорочення скелетних м‘язів.

В останні роки лабораторія зосередила дослідження на пошуку нових біологічно активних сполук серед малодосліджених видів мікроміцетів для подальшого практичного використання. З Aspergillus parvulus виділено новий метаболіт з гербіцидною дією щодо таких злісних бур’янів, як мишій, злинка канадська, галінсога дрібноквіткова та ін.

В лабораторії підготовлено 10 кандидатів наук, а результати багаторічних досліджень узагальнені в монографічній роботі та понад 60 статтях. Дослідження лабораторії були підтримані грантами “NATO Research Fellowship” та “Intas/Ukraine Call”.

Department of Reproduction of viruses

 

SVITLANA D. ZAGORODNYA
Head of department, PhD
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+38 (044) 5266168
Skype: svetazagorodnya

Education
1992-1997 – Taras Shevchenko Kyiv National University Biological faculty in the specialty "Biology", qualification biologist-virologists, lecturer of biology.
1998-2002 – Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, PhD student of the Department of Molecular Biology of Viruses
2003 р. – PhD, specialty Virology -03.00.06 

 

ACTIVITY DEPARTMENT:

 • Study of the regularities of molecular mechanisms of virus-cell interaction on the model of human adenovirus, Epstein-Barr virus, herpes simplex virus type 1 and type 2.
 • Determination of new substances with potential anti-herpetic and anti-adenoviral properties and establishing of targets of their action, that will allow to perform their structural and functional analysis with subsequent correction of direction of synthesis to create highly effective antiviral agents.
 • Development of a strategy for the investigation of antiviral activity of substances of various nature in vitro and in vivo systems; carrying out of preclinical studies.
 • Development of biotechnological aspects of the creation of specific immunobiological drugs directed action and diagnostic tools.

OUR ACHIEVEMENTS:

The study of human and animal viruses at the Institute of microbiology and virology of the National academy of sciences of Ukraine was started in 1963 in the department of biophysics of viruses (Y.G. Kishko). In 1974, the department of biophysics of viruses was reorganized into the laboratory of animal viruses, which in 1978 was renamed the department of molecular biology of viruses under the leadership of corresponding member of the National academy of sciences of Ukraine, doctors of biological sciences, Dyachenko Nataliya Sergiivna. 2004, the department has been renamed into the laboratory of viruses reproduction, which was headed until 2014 the candidate of biological sciences Nesterova Nadiya Vitaliivna. Since 2016, the laboratory of viruses reproduction has been reorganized into the department of viruses reproduction under the leadership of the candidate of biological sciences Zagorodnya Svitlana Dmytrivna.

The perennial scientific achievements of the department's staff are:

 • an in-depth study of the physico-chemical properties of human adenovirus proteins, which made it possible to obtain new fundamental knowledge about the peculiarities of the localization of adenoviral proteins in the infected cell and to discover several new antigenic determinants of the hexon and the appendage of adenovirus;
 • the different nature of polypeptides, which depends on the spatial organization of proteins, and the localization of some epitopes with the help of chemically synthesized antigenically active peptides, which simulate them, are revealed;
 • significant regularities in the structural and functional organization of adenoviruses hexon based on a comparative analysis of the antigenic specificity and the primary structure of proteins of different types of adenoviruses, which are taxonomically remote from each other, are determined;
 • the concept of immuno-inactivation (neutralization of infectiousness) of adenoviruses has been developed and for the first time a mathematical model of this process was created, which determines the contribution of antibodies to several antigenic determinants of hexone and appendage, as well as interferon and complement.

The obtained data were summarized in the monographs:

 • •  Дяченко Н.С. Аденовирусы.- Киев: Наук.думка, 1974.- 157 с.
 • •  Дяченко Н.С. Пассивная гемагглютинация и ее применение в вирусологии.- Киев: Наук. Думка, 1979.-148 с.
 • •  Дяченко С.С., Синяк К.М., Дяченко Н.С. Патогенные вирусы человека.- Киев: Здоров’я, 1980.- 448 с.
 • •  Носач Л.Н., Дяченко Н.С. Цитопатология аденовирусной инфекции.- Киев:Наук.думка, 1982.- 124 с.
 • •  Djačenko S.S., Sinjak K.M., Djačenko N.S. Patogenni viry člověka .-Praha:Avicenum, 1983.-382 p.
 • •  Дяченко Н., Нас И., Беренчи Д., Носач Л., Ванцак Н., Тарасишин Л., Адам Е. Аденовирус, клетка, организм. Киев: Наук. думка, 1988. 232 с.

Directed search and study the mechanisms of action anti adenovirus substances in the department started in 1979 in conjunction with the doctor of chemistry Chernetsky V.P. and his learners Ph.D. Alexeyeva I.V. and Shalamay A.S. (Institute of Molecular Biology and Genetics of the National Academy of Sciences of Ukraine). The effect of the original structural analogue of cytidine (2-β-D-ribofuranosyl-5-amino-1,2,4-triazine-3 (2H) -OH) -6-azacytidine on the reproduction of the human adenoviruses has been studied the most detailed. The drug was patented as an antiviral, with low cytotoxicity and high anti-adenovirus affect. It is established that its antiviral activity is associated with suppression of the synthesis of viral DNA and proteins. A number of 6-azacitidine derivatives have been studied and compounds with less toxicity and better solubility have been determined. Anti-adenovirus action was found in 6-azauridin, a structural analogue of uridine synthesized by Ukrainian chemists. The activity of the cytosine arabinoside-cyclocytidine derivative and structural analogue of ribavirin-ribamidil, synthesized by Corresponding Member of the Latvian Academy of Sciences M.Yu. Lidak. It has been shown that ribamidyl affects at the formation of a functionally complete hexone and the maturation of adenovirion. The antiviral activity of proteolysis inhibitors ambene and ε-aminocaproic acid was studied. The target of their action is a violation of the morphogenesis of mature infectious adenovirions, caused by a violation of the processing of the internal polypeptide (VII) predecessor. Together with the staff of the A.V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine (doctor od chemistry V.E Kuzmin, Ph.D. A.G.Artemenko) the antiviral properties of macrocyclic pyridinophanes were investigated using 3D and 4D QSAR modeling, which allows to establish the relationship between the structure and activity of a substance, and also to predict the effectiveness of compounds with respect to viruses. Using QSAR and simplex representation, active structures were found and new nitrogen-containing analogs were synthesized for which encouraging results of antiviral action were obtained. The work was carried out within the framework of grant INTAS 94-292. Antidenoviral activity of some substances isolated from plants and marine organisms is shown. The most active was Giporamin from sea-buckthorn, obtained from the RPA "VILAR" (Russia). Hyporamine blocks the reproduction of adenovirus at the stage of penetration and stripping of the virus. Water extracts from the cysts of Artemis were obtained by Dr. B. I. Rudnev and Dr. V.G.Shaida from the Institute of Southern Seas of the National Academy of Sciences of Ukraine and were patented as antiviral agents with anti-adenoviral and anti-herpetic activity.

The first domestic immunoassay test system for the diagnosis of Epstein-Barr virus-induced diseases was developed. The antigen has been obtained, its specificity proved, panels of positive and negative sera have been created. The conditions for carrying out of the immunoassay analysis were optimized and the parameters of specificity, sensitivity and compliance of the ”IFA-AtVEB-strip” test system were characterized.

In the framework of the INTAS 011-2382 grant, the effect of the Epstein-Barr virus on signaling processes in malignant B-cells transformed by the virus has been investigated. Experimental systems of virus-cells have been developed, in which the influence of viral proteins on the process of the drug induced CD-95 mediated apoptosis was investigated. Data on the influence of different levels of viral infection to the sensitivity of the cells BL-41 and DG-75 to the Etoposide and Doxorubicin, which are anti-tumor agents, were obtained. It may be due to different mechanisms of their action, which in one way or another limit the EBV replication mechanism.

In the framework of the National space program of Ukraine (2003-2007), research was carried out on the effects of simulated microgravity conditions on adenovirus and on the cell-virus system. It has been established that intact human adenovirus is able to keep infectious for a long time and reproduce in the conditions of modeled gravity (Space Science and Technology, 2003, 2004 and 2007).

 Studies, performed in the department in recent years, have been devoted to the modeling of mixed adeno-herpetic infection on the populations of the human and animal cells, and further study the effects of antiviral drugs at the developed models. The studies continues the long-term scientific researches of the collective and harmoniously combine with the direction of the development of world virology, in particular with regard to adeno- and herpesvirus. For the first time, model systems of co-infected cell cultures have been obtained, a virus replication has been reproduced in them, and a detailed analysis of structural-functional virus-cell interaction has been carried out. The anomalous action of the antiviral substances was detected by us, under the condition of co-infection of cells with two viruses, indicates the necessity of using such methodical approaches to the study of promising antiviral substances. The proposed approach of research of promising antiviral compounds on the model of mixed viral infection can take place at the creation of new and studying the activity of existing chemotherapeutic drugs, that may help to prevent the development of virus resistance to drugs. The department employees pay great attention to the urgent issue of combining scientific achievements with the practical needs of today, in particular in medicine. The methodical recommendations for preclinical studies of specific antiviral action of medicinal products in cell culture on the model of adenoviruses have been developed. The use of the proposed unified methods will contribute not only to the introduction of highly effective means into medical practice, but also to the exit of domestic drugs on the world market (Shcherbinskaya A.M., Dyachenko N.S., Rybalko S.L., Nosach L.N., Dyadyun S. T., Vrinchanu N.O. Investigation of the antiviral action of potential medicinal products // Methodical recommendations of the Ministry of Health, State Pharmacological Center .- 2000.- 40 p.; Nosach L.M., Pavnitsa O.Y. Pre-clinical research of a specific antiviral action of drugs in cell culture on the model of adenovirus. Guidelines // Journal of Pharmacology and Pharmacy. - 2007, №9.- P. 52-64). Together with "BIOPHARMA PLASMA", specific immunoglobulins against TORCH infections (cytomegalovirus, herpes 1, 2 and 6 types, Epstein-Barr virus and Chlamydia) have been developed for the production. These drugs are successfully used in the treatment of the above-mentioned infections in medical institutions of Ukraine (in urological, obstetric and neurological departments).

For diagnostic purposes, immunosensors have been developed to detect specific antibodies to Epstein-Barr virus, adenovirus and herpes simplex virus in blood serum of patients using optoelectronic device "Plasmon-6".

The laboratory staff take active part in international scientific and practical conferences: International Conference on Antiviral Research; International scientific conference of students and postgraduates "Youth and Progress in Biology"; International conference "Biologically active substances and materials"; Polish-Ukrainian Weigl Conference on Microbiology; International conferences "Bioresources and viruses"; Congresses of the Society of Microbiologists of Ukraine; Global Virus Network for Virologists for the Scandinavia-Baltic-Ukraine region; International conference "Fundamental problems of creation of new substances and materials of chemical production"; the International Electronic Conference on Medicinal Chemistry, Department of Organic Chemistry, University of Mons-Umonos, Belgium.

Scientific achievements of employees were repeatedly marked with awards and scholarships, in particular, the Award "Intellectual Potential of Young Scientists - the City of Kyiv" (Zagorodnya SD, 2003); Prize to them D.K. Zabolotnyi (Dyachenko N.S., Nosach L.N., 1999; Nesterova N.V., 2007); the Prize of the President of Ukraine for Young Scientists (Zagorodnya SD, 2007); Acknowledgment of the Mer of Kyiv for significant personal contribution to the development of domestic science and the strengthening of the scientific and technological potential of the capital (Nesterova N.V., 2007); Honorary Diploma of the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine (Nesterova N.V., 2008), Scholarship of the NASU for young scientists (Golovan A.V., 2008, Bilyavskaya L.O., 2015); the winner of the contest "Kyiv-2009" in the Holosiyivsky district of Kyiv city state administration in the nomination "Female scientist of the year" (Nesterova N.V., 2009); the Prize for young scientists and students of higher educational institutions for the best scientific works (Bilyavska L.O., Golovan A.V., 2015); Grant of the President of Ukraine to support of scientific research of young scientists (Bilyavskaya L.O., 2017).

The department interacts with the leading scientific institutions of Ukraine and abroad such as: L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases of the Medical Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Biology and Medicine of the Taras Shevchenko Kiev National University, Institute of Molecular Biology and Genetics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Organic Chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine, V.E. Lashkarev Institute of Semiconductor Physics National Academy of Sciences, R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology of NAS of Ukraine, Institute of Organic Chemistry Bulgarian Academy of Science, Nazarbayev University Research and Innovation System, Astana, Kazakhstan, Technology Institute of the Tartu University, Estonia.

CURRENT PROJECTS

 • 2015-2019 "Features of reproduction of human DNA-containing viruses at the influence of potential antiviral substances".
 • 2017-2021  "Antimicrobial and antiviral activity of new promising drugs and development of approaches for their controlled delivery" (within the framework of the comprehensive program of the Department of Biochemistry, Physiology and Molecular Biology of the National Academy of Sciences of Ukraine "Molecular Genetic and Biochemical Mechanisms for the Regulation of Cell and Systemic Interactions on the Physiological and pathological conditions».
 • 2013-2017  "Experimental operation and metrological maintenance of diagnostic device on the basis of surface plasmon resonance for diagnosis of herpes virus. Development of diagnostic methodology ". (Comprehensive scientific and technical program of the National Academy of Science of Ukraine "Sensory devices for medical-ecological and industrial-technological needs: metrological support and experimental exploitation").

MAIN PUBLICATIONS IN RECENT YEARS::

 • K Naumenko, A Golovan, G Baranova, S Zagorognya, Yu Shermolovytch. Antiviral and immunostimulatory potential of fluorine containing triazoles // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Series: Biology.-2016.-72, N2.-P. 20-24.
 • Klochko V.V., Zagorodnya S.D., Reva O.N. Genes Encoding Synthesis of Phenazine-1-carboxylic acid in Pseudomonas batumici // Biotechnologia Acta.-2016.-9, N5.-P. 45-53.
 • Naumenko K., Zagorodnya S., Golovan A., Kovtyn V. Antiviral and apoptosis modulating effect of methylenebisphosphonic acids // Advances in Biology.-2016.-9, 3.- P. 1896-1902.
 • Pankivska Yu., Biliavska L., Povnitsa O., Zagorodnya S. Antiadenoviral activity of fluoride-containing nucleosides and bisphonates derivatives // Microbiology and biotechnology.-2016.- 36, №3.- P. 60-70.
 • Болтовець П.М., Нестерова Н.В. Поверхневий плазмонний резонанс: підходи і перспективи використання для дослідження вірус-специфічних взаємодій. Огляд літератури // Мікробіол. журнал.-2016.-78, №4.- С. 109-124.
 • Alexeeva I., Nosach L., Palchykovska L., Usenko L, Povnitsa O. Synthesis and Comparative Study of Anti-Adenoviral Activity of 6-Azacytidine and Its Analogues // Nucleosides. Nucleotides. Nucleic Acids. – 2015. – 34, №8. – P. 565 – 578.
 • Загородняя С.Д., Баранова Г.В., Нестерова Н.В. Влияние доксорубицина и этапозида на процесс СD-95 опосредованого апоптоза в ВЭБ-инфицированных клетках BC41 и DG-75 // Микробиол. журнал.-2015.-77, №4.- С.69-74.
 • Білявська Л.О., Повниця О.Ю., Загородня С.Д., Нестерова Н.В., Шамара Ю.Б., Науменко К.С. Синтез мажорних вірусних білків за умов змішаного інфікування клітин МДВК // Доповіді НАН України.-2015, №8.- С.115-121.
 • Затовська Т.В., Нестерова Н.В., Баранова Г.В., Рибалко С.Д., Загородня С.Д. Детекція специфічних антитіл до ВПГ-1 за допомогою оптичного біосенсора // Мікробіологія і біотехнологія.-2015.-3.- С.58-66.
 • Крутьських Т.В., Нестерова Н.В., Загородня С.Д. Вивчення притигерпетичної активності таблеток Альтабор // Фармацевтичний часопис.-2015.-2.-С. 108-110.
 • Белявская Л.А., Повница О.Ю., Загородняя С.Д., Войчук С.И., Зеленая Л.Б., Шамара Ю.Б., Нестерова Н.В. Моделирование смешанной адено-герпетической инфекции клеток MDBK, ее характеристика и особенности антивирусного действия веществ // Молодой ученый.-2014.-76, №17.- С.117-125.
 • Dolashka P., Nesterova N., Zagorodnya S., Dolashka A., Baranova G., Golovan A., Voelter W. Antiviral Activity of Hemocyanin Rapana venosa and Its Isoforms Against Epstein-Barr Virus // Global Journal of Pharmacology. – 2014. – 8. – P.206 – 212.
 • Biliavska L., Povnitsa O., Nesterova N., Zagorodnya S., Bobko T., Golovan A., Voychuk S. Study of adenovirus reproduction in different lymphoblastoid cell lines // Mikrobiologichny zhurnal. – 2014. –76, №6. – С. 24 – 30.
 • Серый С.А., Тимошенко В.М., Власенко Ю.Г., Баранова Г.В., Загородня С.Д., Нестерова Н.В. Реакции Пуммерера тиопирановых производных как метод получения трифторметилзамещенных тиоланов, проявляющих антивирусную активность // Химия гетероциклических соединений. – 2014. – 4. – С. 513 – 526.
 • Белявская Л.А., Повница О.Ю., Шермолович ЮГ., Гудзь А.П., Нестерова Н.В. Исследование антивирусной активности новых фторсодержащих гетероциклических соединений // Микробиология и биотехнология.- 2014.-1.-С.19-26.
 • Головань А.В., Загородня С.Д., Нестерова Н.В. Вивчення апоптоз стимулюючого впливу похідних ізонікотинової кислоти на моделях латентної і гострої ВЕБ-інфекції // Доповіді НАНУ.- 2014.- 1.- С. 153-159.
 • Рибалко С.Л., Носач Л.М., Повниця О.Ю., Дядюн С.Т., Максименок О.В., Трохимчук Т.Ю., Сокуренко Л.М., Чайковський Ю.Б. Порівняльне дослідження анти-ВІЛ дії нуклеозидних інгібіторів зворотньої транскриптази зидовудину та ламівудину (ЗАТ ФФ «Дарниця», Україна), їх аналогів ретровіру та епівіру («Glaxo Wellcome», Великобританія) // Ліки України плюс – 2013 . –14, №1. –C.34 – 38.
 • Канищев А.С., Гудзь А.П., Шермолович Ю.Г., Загородня С.Д., Головань А.В., Курова А.О., Нестерова Н.В. Синтез 2-N-замещенных-4-тозил-5-полифторамил-1,2,3-триазолов и изучение их антивирусной активности по отношению к вирусу Эпшнейна-Барр // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2012. –1, №37. – С. 30 – 37.
 • Нестерова Н.В., Рыбалко С.Л., Загородняя С.Д., Баранова Г.В., Головань А.В. Иммуносенсорная тест-система для выявления антител к вирусу Эпштейна-Барр // Биотехнология.-2012.-5, №1.- С. 100-106.
 • Рибалко С.Л., Носач Л.М., Повниця О.Ю., Дядюн С.Т., Максименок О.В. Дослідження анти-ВІЛ дії препаратів, виробництва ЗАТ «ФФ»Дарниця»(Україна), «Glaxo Wellcome» (Великобританія), Boehringer ingelheim (Німеччина) // Лабораторна діяаностика.-2012.-61, №3.- 37-42.
 • Загородняя С.Д., Повница О.Ю, Баранова Г.В., Головань А.В., Курова А.О., Белявская Л.О., Нестерова Н.В. Моделирование адено-герпетической инфекции в лимфобластоидных культурах клеток // Мікробіол. журнал – 2012. –74, №4. – С.64 – 72.

PATENTS:

 • Патент на корисну модель UA № 93023 «2-(3-хлоротетрагідрофуран-2-іл)-4-тозил-5-(трифторометил)-2Н-1,2,3-триазол» Білявська Л.О., Повниця О.Ю., Шермолович Ю.Г., Гудзь Г.П., Нестерова Н.В. - 2014.
 • Патент на корисну модель UA № 68403 «2-β-Д-рибофуринозил-5-актино-1,2,4-триазин-3(2Н)-ОН (6-Азицитидин) як інгібітор вірусу Епштейна-Барр» Нестерова Н.В., Загородня С.Д., Головань А.В, Баранова Г.В, Алексеєва І.В., Пальчиковська Л.І. – 2012.
 • Патент на корисну модель UA № 51125 “Імуносенсорна тест-система на основі поверхневого плазмонного резонансу для виявлення антитіл проти вірусу Епштейна-Барр” Нестерова Н.В., Загородня С.Д., Баранова Г.В., Головань А.В., Ушенін Ю.В., Христосенко Р.В. – 2010.
 • Патент на корисну модель UA № 46973 “Імуносенсорна тест-система для виявлення в сироватках крові антитіл проти аденовірусів людини” Нестерова Н.В., Носач Л. М., Повниця О. Ю., Загородня С. Д., Баранова Г. В., Головань А. В., Ушенін Ю. В., Христосенко Р. В. – 2010.
 • Патент України на винахід №87251 «Застосування водного екстракту із цист Артемії як противірусного засобу з антиаденовірусною і антигерпетичною активностями» Руднева І.І., Шайда В.Г., Носач Л.М., Повниця О.Ю. – 2009.
 • Патент на корисну модель UA № 27400 “4-(N-бензил)амінокарбоніл-1-метилпіридиній йодид (АМІЗОН) - інгібітор вірусу Епштейна-Барр” Нестерова Н.В., Загородня С.Д., Даниленко В.П., Бухтіарова Т.А., Баранова Г.В., Бобкова Л.С., Рибалко С.Л. - 2007.

Contacts:

Department of Viruses Reproduction
D .K. Zabolotny Institute of Microbiology
and Virology of the National Academy of Sciences of Ukraine
Acad. Zabolotnogo str., 154, 03143 Kyiv,
Ukraine
Telephone: : +38 (044) 526 61 68
Fax:: +38 (044) 526 23 79

LABORATORY STAFF

Practical experience of laboratory staff:

Human and animals cells culture of different origins:

- Human T-cells:

 • - CEM - T-leukocytes from a child with acute lymphatic leukemia;
 • - Jurkat - T-leukocytes from a child with acute leukemia;
 • - MT-4 - T-lymphoblastic leukemia of a person.

- B-cells:

 • - BJAB - EBV-negative lymphoma cells;
 • - Raji - EBV-positive Burkitt's lymphoma cells;
 • - MR-1 - B-lymphoid cells line transformed by EBV;
 • - Namalwa - Burkitt's lymphoma cells;
 • - В95-8 – marmoset monkey leukocytes, which chronically produce of EBV.

- Epithelial cell lines:

 • - Hep-2 - cells of human larynx carcinoma;
 • - A-549 - cells of human lung carcinoma;
 • - MDBK - calf kidney cells Madin Darbi;
 • - HeLa - culture of human cervical carcinoma;
 • - RK-13 - culture of rabbit kidney cells;
 • - Vero - green monkey kidney cells.

Virological research

 • - isolation and identification of viruses from clinical samples;
 • - cultivating of viruses;
 • - titration of viruses (CPA, plaque-formation, inclusion-formation, MTT);
 • - neutralization of the virus by specific antibodies;
 • - investigation in vitro and in vivo of antiviral activity of substances of the different origin relative to adenovirus, herpes simplex virus type 1 and type 2, Epstein-Barr virus.

Immunochemical and molecular-biological methods

 • - ELISA;
 • - flow cytometry;
 • - immunofluorescence;
 • - isolation and purification of virus DNA and proteins;
 • - PCR;
 • - surface plasmon resonance;
 • - Western-Blot / Northern-Blot.

 

OLGA Yu. POVNITSA

Researcher
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +38 (044) 526-61-68

EDUCATION
1975-1980 - TARAS SHEVCHENKO UNIVERSITY OF KYIV, FACULTY OF BIOLOGY, speciality "Biology", virologist and lecturer of biology and chemistry, Kyiv, Ukrain.
Nov 1980-Nov 1983 - MOSCOW UNIVERSITY, FACULTY OF BIOLOGY, PhD student in virology, Moscow, USSR

WORK EXPERIENCE
Dec 1983-Present    INSTITUTE OF MICROBIOLOGY AND VIROLOGY OF NAS OF UKRAINE, DEPARTMENT OF VIRUSES REPRODUCTION, Kyiv, Ukraine
Position: Researcher

SCIENTIFIC INTERESTS
• Study of lymphotropic properties of human adenoviruses;
• research of co-operation adenovirus and herpes virus with cells at a productive viral infection and influence of different inhibitors;
• design of mixed viral infection of in vitro, study of influence of viral infection on cells and cross-coupling of viruses;
• development of biosensor chip on the basis of superficial plasmon resonance for the study of antigens of viruses, specific antibodies and cellular receptors to the viruses with the purpose of improvement of etiologic diagnostics.

 

 

 

TETYANA V. ZATOVSKA

Researcher
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +380 (67) 869-56-37

EDUCATION
1984 - 1989 – TARAS SHEVCHENKO UNIVERSITY OF KYIV, FACULTY OF BIOLOGY, Physiologist, lecturer of Biology and Chemistry, Kyiv, Ukraine.
Oct 1991 – Oct 1994 – INSTITUTE OF MICROBIOLOGY AND VIROLOGY OF NAS OF UKRAINE, DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY OF MICROORGANISMS, PhD student in Microbiology, Kyiv, Ukraine
Oct 2005 – Dec2009 – ALL RUSSIAN RESEARCH INSTITUTE OF AGRICULTURAL MICROBIOLOGY, Intern Researcher, Sanct- Petersburg, Russia
May 2012 – Thesis for the degree of candidate of biological sciences speciality Microbiology

WORK EXPERIENCE
Jul 2013 – Present    INSTITUTE OF MICROBIOLOGY AND VIROLOGY OF NAS OF UKRAINE, DEPARTMENT OF VIRUSES REPRODUCTION, Kyiv, Ukraine
Position: Researcher 
Responsibilities:
(i) obtaining, purification and analysis of viral proteins (HSV-1),
(ii) preparation of biocensor chips

SCIENTIFIC INTERESTS
• Study of virus-protein interactions by surface plasmon resonance ;
• Development of biosensor chips on basis of surfce plasmon resonance for detection of specific antibodies to HSV-1 with the purpose of improvement of diagnosticum;
• Signaling in plant-microbe interactions;
• Research of the bacterial polysaccharides;
• Study of the genetic control of the legume-rhizobial symbiosis formation;
• Screening of a new rhizobial strains with improve symbiotic properties.

 

 

 

LIUBOV O. BILIAVSKA

Junior researcher
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +38 (096) 301-50-98

EDUCATION
Oct2011 – Oct2014 – INSTITUTE OF MICROBIOLOGY AND VIROLOGY OF NAS OF UKRAINE, DEPARTMENT OF VIRUSES REPRODUCTION, PhD student in virology, Kyiv, Ukraine
2004 – 2010 – TARAS SHEVCHENKO UNIVERSITY OF KYIV, FACULTY OF BIOLOGY, Master of biology, virologist and lecturer of Biology, Kyiv, Ukraine.

WORK EXPERIENCE
Nov 2014 – Present – INSTITUTE OF MICROBIOLOGY AND VIROLOGY OF NAS OF UKRAINE, DEPARTMENT OF VIRUSES REPRODUCTION, Kyiv, Ukraine
Position: Junior researcher 
Responsibilities:
(i) prepare tissue cultures required in simulating and testing viral infections,
(ii) investigation of molecular, genetics and biochemical properties of viruses under condition of mono – and co-infections,
(iii) in vitro and in vivo study of the susceptibility and resistance of human herpesviruses (HSV-1, -2, EBV) and adenoviruses to known and new antiviral drugs (of different origin)

SCIENTIFIC INTERESTS
• Development of biosensor chips on basis of surfce plasmon resonance for detection of specific antibodies to HSV-1 with the purpose of improvement of diagnosticum;
• Virus-cell and virus-virus interactions (cell structure, how viral and cellular factors regulate the viral replication cycle, characteristic of the virus reproduction: analyze nucleic acids, proteins and other substances produced by viruses).

 

 

 

KRYSTYNA S. NAUMENKO

Junior researcher
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +38 (066) 381-17-89

EDUCATION
Oct 2014 – Present – INSTITUTE OF MICROBIOLOGY AND VIROLOGY OF NAS OF UKRAINE, DEPARTMENT OF VIRUSES REPRODUCTION, PhD student in virology, Kyiv, Ukraine
2008 - 2012 – TARAS SHEVCHENKO UNIVERSITY OF KYIV, FACULTY OF BIOLOGY, Magister of biology, virologist, Kyiv, Ukraine.

WORK EXPERIENCE
Oct 2013 – Present – INSTITUTE OF MICROBIOLOGY AND VIROLOGY OF NAS OF UKRAINE, DEPARTMENT OF VIRUSES REPRODUCTION, Kyiv, Ukraine
Position: Junior researcher 
Responsibilities:
prepare tissue cultures required in simulating and testing viral infections, in vitro and in vivo study of the susceptibility and resistance of human herpesviruses (HSV-1, -2, EBV) to known and new antiviral drugs (of different origin), Prediction of biological activity of compounds using PASS, Screening antiherpetic agents of chemical and natural compounds, DNA extraction, PCR, Protein Purification, Gel protein separation/Western-Blot, cytotoxicity assays, direct and indirect immunofluorescent staining methods

SCIENTIFIC INTERESTS
• Screening antiherpetic agents of chemical and natural compounds;
• The virus-cell and virus-viral interactions;
• Study of proteins viruses and their functions;
• Screening for antiviral compounds pathogens using in silico methods;
• Prediction of biological activity of compounds using PASS;
• Research of action of antiviral compounds on lytic and latent EBV infection form;
• Study of viral proteins and antiviral compounds in apoptosis;
• Study of induction of lytic EBV infection and apoptosis stimulating compounds;
• Study of various compounds on cell culture.

 

 

 

ANNA V. GOLOVAN

Junior researcher
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +38 (068) 512-68-67

EDUCATION
2000 – 2005 – TARAS SHEVCHENKO UNIVERSITY OF KYIV, FACULTY OF BIOLOGY, Master of biology, virologist and lecturer of Biology, Kyiv, Ukraine.

WORK EXPERIENCE
2005– Present – INSTITUTE OF MICROBIOLOGY AND VIROLOGY OF NAS OF UKRAINE, DEPARTMENT OF VIRUSES REPRODUCTION, Kyiv, Ukraine
Position: Junior researcher 
Responsibilities:
(i) prepare tissue cultures required in simulating and testing viral infections
(ii) investigation of molecular, genetics and biochemical properties of viruses under condition of mono – and co-infections
(iii) in vitro and in vivo study of the susceptibility and resistance of human herpesviruses (HSV-1, -2, EBV) to known and new antiviral drugs (of different origin)

SCIENTIFIC INTERESTS
• Screening antiherpetic drugs of the different nature;
• Study of virus-cell and virus-virus interactions (cell structure, viral and cellular factors regulating the viral replicative cycle, analysis of nucleic acids, proteins and other substances produced by the virus);
• Viral carcinogenesis on the example of VEB and investigation of antitumor drugs.

 

 

 

YULIA B. PANKIVSKA

engineer
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +38(063)823 54 58

EDUCATION
2009-2015 – TARAS SHEVCHENKO UNIVERSITY OF KYIV, FACULTY OF BIOLOGY, Magister of biology, virologist, Kyiv, Ukraine.

WORK EXPERIENCE
Febr 2014 - Present – INSTITUTE OF MICROBIOLOGY AND VIROLOGY OF NAS OF UKRAINE, DEPARTMENT OF VIRUSES REPRODUCTION, Kyiv, Ukraine
Position: engineer  
Responsibilities:
(a) cultivation epithelial monolayer cell cultures;
(b) accumulation and titration of viruses;
(c) test new antiviral compounds against adenoviruses and HSV-1;
(d) accumulation and titration of viruses;

SCIENTIFIC INTERESTS
• search for new antiviral compounds of different origin;
• characteristics of mixed viral infection;
• development of new diagnostic systems for detection of viral pathogens.

 

 

 

 

GALYNA V. BARANOVA

leading engineer
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +38(067) 424-06-62

EDUCATION
1973 - 1978 – DONETSK STATE UNIVERSITY, FACULTY OF BIOLOGY, Biologist, lecturer of Biology and Chemistry, Donetsk, Ukraine.

WORK EXPERIENCE
June 1984 - Present – INSTITUTE OF MICROBIOLOGY AND VIROLOGY OF NAS OF UKRAINE, DEPARTMENT OF VIRUSES REPRODUCTION, Kyiv, Ukraine
Position: leading engineer 
Responsibilities:
(a) in vivo testing of new antiviral compounds against HSV-1 and EBV;
(b) electrophoresis of proteins;
(c) preparation of biosensor chips;
(d) carrying out biosensor analysis.

SCIENTIFIC INTERESTS
• Search for new antiviral compounds of different origin;
• Research in the field of sensory systems and technologies.

 

Laboratory of Biological polymer compounds

fade

The Laboratory of Biological Polymer Compounds was founded in 2005 by merger of the Chemical Analyses Laboratory and the Laboratory of Biophysical research Methods. It is one of the Institute’s youngest departments. From 1976, the Laboratory of Biophysical research Methods headed by K. Hushcha, and the Chemical Analyses Laboratory headed by S. Veremeichenko, had been support of the Institute’s departments and laboratories in the technical implementation of their scientific ideas. The Laboratories’ main task had been systematic and high quality fulfillment of works aimed at studying of different biological objects and their features with the use of biophysical and analytical research techniques.

Currently, the Laboratory of Biological Polymer Compounds has united the equipment and possibilities of its two predecessors. The available equipment (an amino acid analyzer, gas-liquid chromatographs, atomic-adsorption spectrophotometers, ultracentrifuges, spectrophotometers, an electronic microscope, freeze drying) and the Lab staff’s experience enable to conduct various analyses and fulfill different tasks.

So, the Laboratory workers run analyses on amino acid, monosaccharides, fatty-acids composition of biological objects; determine single- and polyatomic alcohols, hydrocarbons, ethylene and acetylene. Methods on determination of the elementary composition of liquid samples of different origin are widely applied when studying the microelements’ impact upon the microorganisms’ functions and properties, spectroscopic research, lyophilization of the microbial material, hydrodynamic methods (analytic and preparative ultracentrifuging). Lately, the Laboratory of Biological Polymer Compounds has become additionally equipped with new-generation chromatographs. A modern Agilent-made gas chromatograph with mass-spectrometric detector, model 6890N/5973 inert, is equipped with a massspectral library NIST02 used to identify the compounds. The system is meant to be used in the modes of electron ionization and chemical ionization, thereby enabling to run high-quality qualitative and quantitative analyses, determine the molecular weight of the reviewed objects and identification of unknown compounds.

One of the latest technological developments in liquid chromatography, the Agilent 1200 chromatograph is equipped with diode-array, fluorescent and mass-spectrometric detectors. The available equipment enables to conduct chromatographic and chromato-mass-spectrometric research on the ultra-modern scientific level as well as to broaden the spectrum and quality of feasible research.

Nowadays, these devices are widely applied for the fulfillment of scientific research programs of the Institute’s departments and laboratories. Various analyses on content identification of microbial polymers take place at the Lab; quantitative and qualitative contents of various biologically active substances produced by microorganisms are studied.

The spectrum of the methods applied is planned to be significantly expanded at cost of research of pesticides, herbicides, phenol compounds, proteins, nucleosides, oligonucleotides, vitamins, carotenoids, flavonoids, organic acids, amino compounds, etc.

Department of antibiotics

Department of antibiotics (Head – doctor of Medicine L.V. Avdyeyeva) was founded by academician D.K. Zabolotny in 1928 and then was called the Department of Medical Microbiology, in 1938 it was renamed to the Department of Pathogenic Microbes (in 1930 the department was headed by Sc.D., Prof. M.I. Shtucer, from 1931 to 1962 - academician, Professor V.G. Drobotko). From the beginning of 1963 it was renamed to the Department of antibiotics (supervisors: 1963-1978 – Sc.D., prof. B. J. Eisenman; 1978-2002 – academitian of National Academy of Sciences of Ukraine, doctor of Medicine, prof. V.V. Smirnov; 2003-2006 - Ph. D. of Biol. Sciences V. Prikhodko).

The main focus of the work of the Department was to study the biology of microorganisms and search the ways to combat infectious diseases of humans and animals. Also there were studied biology and variability of pathogenic bacteria, a process of bacteriophagy, developed theoretical bases of findings chemotherapeutic agents. First in the Department were isolated and studied pertussis and brutseloz’s bacteriophages, discovered etiology and developed measures to combat unknown disease that was named stakhibotriotoxicosis.

fade

In the department was conducted fundamental studies of antibiotics obtained from higher plants, of which were derived novoimanin, Salvini, arenaryn, tsernuol, complexed antibiotic drug tserbiden, meroterpenoid phenol bakuchiol et al. It was studied their chemical structure, the impact on macroorganism, the mechanism of antimicrobial action. Established phenomenon of antimicrobial activity of metabolites of higher plants excited by sunlight.

The employees of the department made a significant contribution to an evolutionary based taxonomy of bacteria, including the genus Pseudomonas. Developed the criteria of authentic genus Pseudomonas, characterized and expanded its species composition, proposed the scheme of its classification and species identification. Also it was created a database of the currently described species of bacteria of the genus Pseudomonas using 113 phenotypic features, discovered a new species P. rathonis.

Based on biology and systematics of Pseudomonas was studied different classes of biologically active substances synthesized by this microbes. Characterized antibiotic activity and physiological role of fenazyn pigments, derivatives of 2-oksyfenazyn and florohlyutsyn, syderofors and bactericins (sepatsiatsyna), bicyclic antibiotics flyuviols and others. Based on P. aureofaciens strain was created a complex drug with insecticidal and fungicidal activity for plant protection - haupsyn. Explored the ability of saprophytic Pseudomonas to form ice, among them were founded strains with high ice formation properties and strains with antifreeze ability.

Co-wokers of the Antibiotic Department obtained antistaphylococcus antibiotic batumin from saprophytic Pseudomonas strains. Also they determined its chemical structure and mechanism of action, increased biosynthetic activity of producer strain. Based on this was developed batumin containing ointment to treat staphylococcus infections and nasal carriage against multiresistant Staphylococcus aureus. Besides diagnostic drug "Diastaf" for express identification of staphylococci was created. Based on developed scheme of phased selection of bacteria from the water, algae and shellfish were isolated and identified by polyphasic taxonomic analysis halophilic bacterium Alteromonas macleodii, A. stellipolaris, Pseudoalteromonas citrea, P. haloplanktis, Shewanella colwelliana, S. affinis, S. baltica, Psychrobacter glacincola. These strains were first discovered in the Black Sea. Among Alteromonas and Shewanella species firstly were found the producers of antimicrobial active substances. Onishchenko, Kiprianova, Lysenko et al described a new species of marine bacteria: Oceanimonas smirnovii and Marinomonas pontica in 2005.

The study of another group of microorganisms such as bacteria of the genus Bacillus has formed the basis of development of probiotics and other preparations with living cultures of aerobic spore-forming bacteria. As a result of fundamental research of the genus Bacillus were improved methods for the differentiation of these microorganisms. Also co-wokers of antibiotic department created a new key for the rapid identification of bacilli by phenotypic characteristics, described a new species of bacilli - B. endophyticus and endophytic ecotype type B. amiloliquefaciens.

In the Department among the strains of bacilli isolated from various environmental sources were detected antagonistic strains of pathogenic and opportunistic microbes, producers of extracellular amino acids, antibiotic substances, enzymes and so on. Besides probiotics bacterin-SL, endosporyn for veterinary, medicals as Biosporin and subalin and fitosporyn for plant industry were created by co-wokers. Explored the mechanisms of action of probiotics, proved their positive effects on the immune system of the macroorganism, and deciphered some antibiotic substances.

Nowadays the main subject for research is a fundamental study of ecological and taxonomic features of Pseudomonas, Bacillus, marine Alteromonas-like genera and exploration of production of biologically active substances, as antibiotics, enzymes, pigments, etc.

Taking into account the experience of the drugs development for plant biosecurity and the presence of a large number of Pseudomonas and Bacillus strains in museum, co-wokers of the department begin to examine the range of exometabolits with fitodefensive and fitostimulative activities (fitohormons, hormone-like compounds, fatty acids, etc.), as well as antibiotic compounds using molecular genetic markers. Besides is investigated the influence of abiotic factors on the biosynthesis of antibiotic compounds, evaluated the effectiveness of metabolic profiles derived from bacteria using different model systems, developed the ways to increase biosynthesis of exometabolits with different physiological orientation to improve the efficiency of associative interactions in micro-plant systems. Also based on metabolic profiles of investigated microorganisms are selected strains for creation of biopreparation.

A new direction, conducted in the department is fundamental research processes of formation and degradation of P. aeruginosa biofilm, and the search for substances that retard the growth of microorganisms in the biofilm.

As a result of explorations in recent years have described a new species of bacteria - Pseudomonas batumici, which includes 4 producers strains of antibiotics batumin with typical strain UCM B-321 and Alteromonas tavrii with typical strain UCM B-11103, which were isolated from Black Sea. It was shown that the phenotypic, chemotaksonomic and genetic characteristics of marine bacteria Alteromonas macleodii depend on the place of their habitat - on the surface or in the depths of the ocean.

It was found that the level and spectrum of synthesis of extracellular phytohormones by free living saprobionts and endophytic strain of bacilli are significantly different, probably due to a various type of relations between microorganisms and host plant.

It is confirmed that the effectiveness of bacillary preparations for crop production depends not only on the level of antagonistic activity against bacterial and fungal pathogens, as well as fitostymulative activity that induced by hormones of Bacillus.

Also in the Department was intended the knowledge of biofilm formation by P. aeruginosa and found substances that can inhibit the growth of P. aeruginosa in the biofilm.

Except of fundamental research take place an active work for creation based on Pseudomonas and Bacillus strains biological products for livestock and crop production. Thus, based on probiotic strains B. subtilis, lactitol and lactulose was created symbiotic drug "Batsylakt ™». Besides this was introduced 2 preparations for biological plant protection, including pulse crops from pathogenic fungi and bacteria and composition for utilization of crop residues, developed the basics of biotechnology and obtained melanin-containing drug based on Bacillus.

The development of Antibiotic department, where now are 3 doctors, 8 PhDs and two graduate students put into practice. Over the past few years with Ukrainian and Russian enterprises signed six licensing agreements to produce probiotics and biological plant protective agents.

The department for the last 5 years published more then 60 articles in national editions and 16 articles in foreign journals, obtained 8 utility patents and 1 for the invention, 4 priority certificates to sign for goods and services.

Публикации сотрудников отдела, в которых отражены основные направления работы:

 1. V.V. Klochko, L.B. Zelena, S.I. Voychuk, A.N. Ostapchuk Peculiarities of Аlteromonas macleodii strains reflects their deep/surface habitation rather than geographical distribution // J. Gen. Appl. Microbiol. – 2012. – № 58. – P. 129 – 135.
 2. Safronova L.A., Zelena L.B., Klochko V.V., Reva O.N. Does the applicability of Bacillus strains in probiotics rely upon their taxonomy? // Can. J. Microbiol. – 2012. – Vol. 58. – P. 212 – 219.
 3. Kiprianova E.A., Klochko V.V., Zelena L.B., Churkina L.N., Avdeeva L.V. Pseudomonas batumici sp.nov., the antibiotic-producing bacteria isolated from soil of the Caucasus Black Sea coast // Мікробіол. журнал. – 2011. – Т. 73, № 5. – С. 3 – 8.
 4. Онищенко О.М., Киприанова Е.А., Клочко В.В., Войчук С.И., Остапчук А.Н. Новый вид Alteromonas, изолированный из воды Черного моря // Мікробіол. журнал. – 2011. – Т. 73, № 4. – С. 3–8.
 5. Klochko V.V., Ostapchuk A.M., Chugunova K.O., Avdeeva L.V. Determination and identification of Pseudomonas batumici culture medium compounds by LC/MS // Sepsis. – 2011. – Vol. 4. – P. 114.
 6. Rybalchenko N.P., Prykhodko V.A., Nagorna S.S., Volynets N.N., Ostapchuk A.N., Klochko V.V., Rybalchenko T.V., Avdeeva L.V. In vitro antifungal activity of phenylheptatriyne from Bidens cernua L. against yeasts // Fitoterapia. – 2010. – Vol. 81, № 5. – P. 336–338.
 7. Avdeeva L.V., Osadchaya A.I., Kharhota M.A. Compositional ratio of probiotic strain B. subtilis and prebiotics for symbiotic // Microbiology and biotechnology. – 1012. – № 4. – P. 18–24.
 8. Kharhota M.A., Osadchaya A.I., Avdeeva L.V. The growth characteristics of probiotic strains of B. subtilis at deep cultivation / / Microbiology journal – 2011. – № 6. – P. 25–30.
 9. Kharhota M.A., Osadchaya A.I., Avdeeva L.V. Prebiotic properties of lactitol and lactulose // Microbiology journal – 2012. – № 2. – P. 25–30.
 10. Avdeeva L.V., Osadchaya A.I., Kharhota M.A. Properties of cellulases that produced by bacteria of the genus Bacillus // Microbiology and biotechnology. – 1011. – № 1. – P. 69–77.
 11. Dragovoz I.V., Yavorska V.K., Kryuchkova L.O, Gladun A/A. Induction of plant resistance whith use of plant growth regulators of natural origin / In “Bioregulation of Microbial-plant systems” book in Editors G.O.Iutynska, S.P.Ponomarenko: Kiyv, Nichlava . – 2010. – P. 332–351.
 12. Dragovoz I.V., Leonova N.О., Iutynska G.O. Phytohormones synthesis by Bradyrhizobium japonicum strains with different symbiotic effectiveness// Microbiol. jornal. – 2011. – Т. 73, № 4. – P. 29–35.
 13. Dragovoz I.V., Leonova N.О., Lapa S. V. et al. Extracellular phytohormones synthesis by bacteria strains of Bacillus genus isolated from different ecological niches // Microbiol. jornal. – 2013. – Т. 75, № 3. – P. 65–71.
 14. Leonova N.О., Dankevich L.A., Dragovoz I.V. Synthesis of extracellular fitohormones-stymulators by nadl and phytopathogenic for soybean bacteria // Reports of NAS Ukrainian. – 2013. – № 3. – P. 165–171.
 15. Balko О.І., Balko A.B., Avdeeva L.V. Biofilm formation of Pseudomonas aeruginosa collection strains // Mikrobiologichny zhurnal. - 2013. - 75, № 2. – P. 58-64.
 16. Balko О.І., Balko A.B., Avdeeva L.V. Stages of Pseudomonas aeruginosa biofilm formation // Ukrain. Food J. – 2013. - 2, № 1. – P. 23-26.
 17. Balko A.B., Avdeeva L.V. Screening of producers of bacteriocin-like substances, active against Pseudomonas aeruginosa // Mikrobiologichny zhurnal. - 2012. - 74, № 2. – P. 8-13.
 18. Balko A.B., Avdeeva L.V. Structural components and peculiarities of Pseudomonas aeruginosa biofilm organization // Mikrobiologichny zhurnal. - 2010. - 72, № 4. – P. 28-33.
 19. Balko A.B., Avdeeva L.V. Influence of temperature factor on peculiarities of Pseudomonas aeruginosa biofilm formation // Medicine today and tomorrow.– 2009. - № 3-4. – P. 23-27.
 20. Larisa N. Churkina, Svetlana I. Bidnenko, Guido Lopes dos Santos Santiago, Mario Vaneechoutte, Lilja V. Avdeeva, Olga B. Lutko, Nadya M. Oserjanskaja Application of the antibiotic batumin for accurate and rapid identification of staphylococcal small colony variants // BMC Research Notes – 2012. – N 5. – P. 374 .

Department of Extremophilic Microorganism Biology

The Department was founded in 1965 and over 35 years was headed by Yurij Malashenko, Corresponding Member of the National Academy of Science of Ukraine. The main scientific directions of the Department were fundamental and applied researches of methane-oxidizing bacteria. Since 2005 the Department is headed by Dr. Oleksandr Tashyrev and activities of the Department are expanded to studying of extremophilic bacteria.

Recently the Department possesses 3 research directions:

Extremophilic bacteria

Researches in this area cover extremophilic bacteria of natural and man-made environment – Western Antarctica (primitive soils, freshwater lakes, rock cliffs, etc.), Negev Desert, rock cliffs of the Dead Sea (Israel), karst caves (Ukraine), hypersaline lakes (Bulgaria), sediments of the Black Sea, research nuclear reactor (Institute of Nuclear Research, Kiev, Ukraine), Chornobyl Nuclear Power Station buildings and soils of the alienation zone. The study of extremophilic microorganisms concerns their ecology, biodiversity, physiology, taxonomy, resistance to extreme environmental factors (γ-radiation, UV-lights, toxic metals, low temperatures etc.) and their potential biotechnological properties. On Antarctic island Galindez the Department possesses 2 research polygons – (multi landscape and rock cliff) for studying unique properties of microorganisms and their role in biogeochemical cycles. It is established, that copper-resistant microorganisms are widely occurred in Antarctic Region. In terrestrial biotopes (rocks, sludge, mosses, lichens, soils) of Galindez island and also in soil-like substrata of the Argentina archipelago islands and coastal area 30х60 km of the continent Antarctica the number of microorganisms, resistant to 100-1000 ppm Cu2+ makes 105-107 CFU/g of sample. A separate direction of the department is bioprospecting - targeted searches in extreme ecosystems of microorganisms possessing biotechnological properties. Using bioprospecting approach during 10 years was developed a collection of extremophilic microorganisms with unique properties (bacteria and yeast). It includes microorganisms resistant to 100-50 000 ppm of copper, chromium, cadmium, nickel and mercury ions, UV-resistant yeast that are hyper producers of melanin and carotenes (10-12% from total cell mass) etc. At present the collection is constantly updated. During 2008-2011 the Department participated CAREX Project (www.carex-eu.org) tackled the issues of enhancing coordination of research on life in extreme environments in Europe.

Development of microbial technologies

The Department carries out researches on biofuel production (low-molecular alcohols, methane and hydrogen) from organic waste. This includes both fundamental studies on metabolic pathways, the efficiency of biofuel synthesis and applied biotechnologies. Different modifications of the biotechnology showed high efficiency towards transforming waste to energy:

 1. mixed solid vegetable waste– fermentation cycle duration – 7 days, destruction rate 94%, hydrogen yield 80 litres per kg of dry waste;
 2. mixed culinary waste – fermentation cycle duration – 5 days, destruction rate 96%, hydrogen yield 48-50 litres per kg of dry waste;
 3. liquid starch waste – fermentation cycle duration - 5 days, destruction rate 97%, hydrogen yield -190 litres per kg of starch.

Basing on method for predicting the thermodynamic interaction of microorganisms with xenobiotics (synthetic organic compounds, toxic metals and radionuclides) there was developed a series of environmental biotechnologies. The core of technologies is mixed microbial communities produced granular form called microbial biocatalyst. Granulated biocatalyst provides effective purification of environmentally hazardous industrial waste water from the main classes of xenobiotics.

During 10 years there were obtained positive results of pilot scale testing and of various modifications of microbial biocatalytic technologies:

 • Complete treatment cycle liquid radioactive waste water of special nuclear research reactor and special laboratory "A" class of the Institute of Nuclear Research (INR)
 • Plant of municipal engineering "Kommash" – purification of metal-containing electroplating wastewater;
 • Complete degradation of solid food waste of Ukrainian Antarctic station "Academik Vernadsky" during wintering.

Methane-oxidizing bacteria

Studying methanotrophic bacteria as the biocatalytic systems that assimilates methane from atmosphere soil and water using in silico methods resulted new knowledge which concerns the role of methanotrophic bacteria in carbon cycle, the activity of the processes of methane-oxidation and methane-generation in natural ecosystems, mathematical models of atmospheric gases drainage into the hydrosphere; methane diffusion in limnetic reservoirs, etc. Philogenetic classification of metylotrophic bacteria gained international recognition; some strains are presented in international collections (ATCC, NCIMB). Fundamental research on ecology, taxonomy, physiology and biochemistry of methanotrophic bacteria revealed principally new peculiarities: absence of substrate specificity, presence of electron transfer against the thermodynamic potential, ATP generation provided by oxidation of the mineral compounds, syntabolism phenomenon - possibility of microorganisms to assimilate non-growing substrata. Following from these applied directions are: microbial synthesis of polysaccharides on non-food substrata; production of biogas from the renewable sources; development microbial product for treatment alcoholic and drug addiction, development a collection of methanotrophic bacteria.

During many years, scientific organizational activities had been conducted at the International Union of Microbiological Societies (IUMS), Association of Theoretical and Applied Chemistry (ICE), IUMS’ sub-Committee The Protein of the Unicellulars (SSCP), National Committee of Ukraine on New and Renewable Energy Sources. The cycle of theses on biology of methane-oxidizing bacteria was awarded with Zabolotny Prize (Yu. Malashenko, V. Romanovska).