Postgraduate studies

При Інституті мікробіології і вірусології ім.Д.К. Заболотного НАН України існує аспірантура з відривом (очна) і без відриву (заочна) від виробництва за спеціальностями:

03.00.07 - мікробіологія
03.00.06 - вірусологія
03.00.20 - біотехнологія

Аспірантура є формою підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.

Правом вступу до аспірантури користуються особи,які мають повну вищу освіту (дипломи спеціаліста або магістра) у галузі біології, а також суміжних спеціальностей. Особи, які не мають повної вищої освіти у галузі біології (не є випускниками біологічних факультетів ВНЗ), уразі успішного складання вступних іспитів і зарахування до аспірантури, в процесі навчання складають, крім кандидатських іспитів з філософії, іноземної мови та спеціальності, ще два додаткові кандидатські іспити з біологічних дисциплін.

Вступ до аспірантури відбувається на конкурсній основі за результатами складання вступних іспитів (спеціальності, філософії, іноземної мови).

Набір до аспірантури відбувається, як правило, один раз на рік у вересні. Зарахування до аспірантури - з 1 листопада.

Строк навчання в аспірантурі з відривом відвиробництва складає 3 роки, без відриву від виробництва – 4 роки.

Вступний іспит зі спеціальності - перший, він відбувається в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, іспит з іноземної мови відбувається у Центрі наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України, з філософії – у Центрі гуманітарної освіти НАН України (обидва Центри знаходяться за адресою Трьохсвятительська, 4.).

Програми або питання для підготовки до вступнихіспитів зі спеціальності див. у додатках.

Питання для підготовки до вступного іспиту з філософії знаходяться на сайті Центру гуманітарної освіти НАН України (http://cgo.irbis-nbuv.gov.ua).

На екзамен з іноземної мови абітурієнт самостійно приносить літературу зі своєї спеціальності відповідною іноземною мовою (книгу або журнал, декілька ксерокопій тощо). Абітурієнт повинен, користуючись словником, перекласти 1500 знаків на українську або російську мови протягом 45 хвилин. Потім викладач проводить з абітурієнтом невелику розмову. Абітурієнт повинен зрозуміти питання, які йому ставить викладач, і відповісти на них іноземною мовою. Оцінка за іспит виставляється як середня за переклад і діалог.

Особи, які склали кандидатські іспити з філософіїі іноземної мови достроково, від вступних іспитів з цих предметів звільнюються.

Документи, необхідні для вступу до аспірантури, надаються особисто і повному обсязі у швидкозшивачу або папці вченому секретарю Інституту до 1 вересня. Оригінали документів про вищу освіту та паспорт абітурієнт пред’являє при здачі документів.

 

Список документів, необхідних для вступу до аспірантури:

1. Заява на ім’я директора Інституту (див.додаток1 (зразок)), де, зокрема, необхідно вказати яку іноземну мову буде складати абітурієнт.

2. Копія диплому спеціаліста або магістра про вищу освіту з копією додатку до диплома з переліком прослуханих курсів та оцінками.

3. Копія диплому бакалавра з копією додатку до диплома бакалавра з переліком прослуханих курсів та оцінками.

4. Копія паспорту (1 та 2 сторінки).

5. Медична довідка за формою 086-у.

6. Особистий листок з обліку кадрів (якщо абітурієнт працює, то листок оформлюється за основним місцем роботи і засвідчується у відділі кадрів; якщо абітурієнт не працює, то оформлюється у відділі кадрів ІМВ НАНУ).

7. Автобіографія.

8. Копія довідки про надання ідентифікаційногокоду.

9. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (якщо є).

10. Реферат об’ємом 16-20 стор., або відтиск друкованої праці (не тези) (якщо є). Якщо аспірант поступає до «конкретного керівника» дисертаційної роботи, то тему реферату надає керівник, потім він рецензує і оцінує реферат. Якщо майбутній керівник дисертаційної роботи аспіранта невизначений, аспірант самостійно вибирає тему реферату, яка має відповідати обраній спеціальності, конкурсна комісія визначає рецензента-фахівця, який оцінює реферат. Оцінка за реферат враховується у загальній кількості балів. Якщо у аспіранта є стаття у фаховому журналі, то вона оцінюється «на відмінно».

11. 3-4 фотографії формату 3х4 см.

Зарахування до аспірантури за результатами вступних іспитів та рішенням конкурсної комісії відбувається за наказом директора Інституту. Цим же наказом призначаються керівники аспірантів.

Аспірантам денної форми навчання (з відривом від виробництва), що навчаються за державним замовленням, щомісячно виплачується стипендія згідно Законодавства України. Стипендія призначається із розрахунку середньої місячної заробітної плати за останнім місцем роботи (аспірантом обов’язково надається довідка про середню заробітну плату за останні три місяця з основного місця роботи), але не нижче 60 % посадового окладу викладача-стажиста і не більше 90 % цього окладу. Аспірантам, які до вступу до аспірантури не працювали, стипендія призначається на рівні 60 % максимальної академічної стипендії. Аспірантам, які успішно складають кандидатські іспити, виконують робочий план в повному обсязі, активно приймають участь у конкурсі експериментальних робіт молодих дослідників Інституту, інших конференціях, мають іноземні публікації, молодіжні гранти, приймають участь у громадській діяльності Інституту тощо наказом директора Інституту може призначатися премія, а наприкінці року може надаватися матеріальна допомога.

Іногородні аспіранти, що навчаються задержавним замовленням в аспірантурі з відривом від виробництва, забезпечуються на час навчання місцями у гуртожитках для аспірантів НАН України. Для проживання у гуртожитку аспірант заключає угоду на користування жилим приміщенням (див. додаток 2).

З аспірантами, які навчаються задержавним замовленням, Інститут заключає Угоду про підготовку аспіранта (див.додаток 3 і додаток 4), де прописані права і обов’язки обох сторін. Ця Угода складається у двох примірниках і зберігається у обох сторін.

Після зарахування до аспірантури аспірант разом з керівником розробляє загальний індивідуальний план роботи над дисертацією і план роботи на перший рік навчання. Затвердження теми дисертації відбуваєтьсяна засіданні Вченої ради Інституту не пізніше 3-х місяців від початку навчання в аспірантурі. Затвердження теми відбувається наступним чином: аспірант повинен чітко і ясно сформулювати обґрунтування майбутньої дисертації, цілі і задачі роботи і пропоновану тему дисертації. К моменту затвердження теми аспірант повинен орієнтуватись в основних літературних джерелах з питань своєї дисертації і відповідати на питання членів Вченої ради. Крім того аспірант повинен викласти план роботи на перший рік навчання, в якому повинні бути враховані строки складання іспитів з філософії і іноземної мови.

Аспіранти з відривом і без відриву від виробництва, що навчаються за державним замовленням і не склали достроково кандидатські іспити з філософії і іноземної мови, зобов’язані відвідувати курси з навчання іноземної мови та філософії (Центри наукових досліджень і викладання іноземних мов та гуманітарної освіти НАН України). Кандидатський іспит зі спеціальності, як правило, складається після другого року навчання у аспірантурі і після складання іспитів з філософії і іноземної мови (див. Порядок проведення кандидатських іспитів в ІМВ НАНУ). Оригінали посвідчень про складання іспитів надаються вченому секретарю і зберігаються в архіві ІМВ НАНУ.

Кожен рік відбувається засідання комісії з атестації аспірантів, на якій аспірант повинен відзвітувати про хід виконання індивідуального плану та викласти план роботи на наступний рік навчання. Перед засіданням комісії аспірант повинен бути атестований науковим керівником, про що має свідчити відповідний запис і підпис керівника у робочому плані. План роботи на наступний рік обговорюється знауковим керівником. На засіданні комісії бажана присутність наукових керівників. Результати атестації аспірантів затверджуються на засіданні Вченої ради.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого ним індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації.

Якщо аспірант протягом останнього року навчання у аспірантурі захистив дисертацію або до закінчення аспірантури подав необхідні документи до спеціалізованої Вченої ради, то закінчення аспірантури вважається успішним. Якщо ні – неуспішним.

Doctoral degree

При Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України існує докторантура за спеціальностями:

03.00.07-мікробіологія
03.00.06-вірусологія
03.00.20-біотехнологія

Докторантура є формою підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.

До докторантури Інституту приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата біологічних наук, опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і можуть на високому науковому рівні проводити наукові дослідження.

Список документів, необхідних для вступу до аспірантури.

1. Заява на ім’я директора Інституту;

2. Особовий листок з обліку кадрів;

3. Автобіографія;

4. Список опублікованих наукових праць і винаходів;

5. Медична довідка про стан здоров'я за формою N 286-у;

6. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра;

7. Копія паспорта (1 і 2 сторінки);

8. Копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук;

9. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук (далі - докторська дисертація);

10. Копія ідентифікаційного коду.

Документи, необхідні для вступу до докторантури, надаються особисто і повному обсязі у швидкозшивачу або папці вченому секретарю Інституту. Оригінали документів про вищу освіту, диплом кандидата наук та паспорт майбутній докторант пред’являє при здачі документів.

Майбутній докторант на засіданні відділу, до якого він вступає, виступає з доповіддю та представляє план роботи над дисертацією. Відділ шляхом голосування визначає можливість зарахування до докторантури.

Вчена рада Інституту розглядає рекомендації відділу, документи, надані докторантом, заслуховує наукову доповідь докторанта по темі майбутньої дисертації і приймає рішення про зарахування до докторантури і призначення наукового консультанта.

Зарахування до докторантури відбувається на основі Рішення Вченої ради і відповідного наказу директора Інституту.

Докторантам, що навчаються за державним замовленням, щомісячно виплачується стипендія згідно Законодавства України. Стипендія призначається із розрахунку середньої місячної заробітної плати за останнім місцем роботи, але не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу доцента (докторантом обов’язково надається довідка про середню заробітну плату за останні три місяця з основного місця роботи).

Іногороднім докторантам надається на час навчання ліжко-місце у гуртожитку НАН України. Для проживання у гуртожитку докторант заключає угоду на користування жилим приміщенням (див. розділ «Аспірантура»).

Не пізніше 3-х місяців з дня зарахування до докторантури на засіданні Вченої ради Інституту докторанту затверджується тема докторської дисертації і науковий консультант, який несе персональну відповідальність за якісну і вчасну подачу дисертації до спеціалізованої вченої ради.

Час навчання в докторантурі складає 3 роки.