Новини

16
серпня
2021

Набір до аспірантури Інституту - 2021

Набір до аспірантури Інституту - 2021

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України оголошує набір до аспірантури Інституту за спеціальністю 091 Біологія (спеціалізації «мікробіологія», «вірусологія», «біотехнологія»).

07
липня
2021

Конкурси науково-дослідних проєктів

Конкурси науково-дослідних проєктів

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти активну участь в конкурсах науково-дослідних проєктів НФД України на 2022-2024 рр.

 

28
червня
2021

Запрошення на відкриту зустріч з експертами в рамках проведення акредитації Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного

Запрошуємо всіх бажаючись приєднатись на відкриту зустріч із експертною групою в рамках проведення дистанційної акредитації Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного 01 липня 2021, 16:05 через Zoom:

13
червня
2021

Cюжет про Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Cюжет про Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Шановні колеги!
11 червня телеканал Kyiv Live продемострував сюжет "Чим займаються біологи" про Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України 

[12 3 4 5  >>  

Місія, візія і стратегія Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

Місією Інституту є формування наукових, інноваційних та освітніх засад, які відповідають вимогам сьогодення, у галузі мікробіології, вірусології і біотехнології; окреслення нових напрямків наукових знань; створення сучасної наукової продукції та доведення її до практичного використання; підготовка та інтеграція в світову наукову спільноту висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців для забезпечення ринку праці, потреб суспільства та держави, вирішення питань якості життя людей, біологічної та продовольчої безпеки й інноваційного розвитку країни.

Візія. У достроковій перспективі Інститут бачить себе як потужний інноваційний науковий та освітній центр з високою корпоративною культурою та постійним прагненням до досконалості, що формує лідерські позиції в галузях мікробіології, вірусології та біотехнології, забезпечує професійне становлення і створює умови для творчої самореалізації, наукового пошуку, інтеграції до міжнародного наукового простору.

Стратегія Інституту полягає у забезпеченні його провідної ролі в України та за її межами в галузі мікробіології, вірусології та мікробної біотехнології; формуванні високорейтингового, конкурентоспроможного закладу із широкомасштабною міжнародною спрямованістю та інноваційними технологіями, в якому науковий пошук органічно поєднаний з навчально-виховним процесом майбутніх фахівців у галузі 09 Біологія.

Актуальність наукових досліджень, над якими працюють вчені Інституту, зумовлена нагальними потребами держави в галузі медицини, біотехнології, сільського господарства та екології. Для реалізації стратегічної мети в Інституті проводяться фундаментальні наукові дослідження за трьома основними напрямками:

 • - дослідження фізіолого-біохімічного і генетичного біорізноманіття та біосинтетичної здатності мікроорганізмів різних систематичних груп;
 • - створення наукових основ одержання нових біотехнологічних продуктів і процесів для промисловості, сільського господарства, медицини і охорони довкілля;
 • - вивчення молекулярної організації метаболічних процесів та механізмів їх регуляції біологічно активними речовинами. Вивчення молекулярної біології і генетичної організації бактеріофагів, аденовірусів і вірусів рослин, їх структурно-функціональної взаємодії з живими системами та навколишнім середовищем.

В процесі виконання наміченої стратегії розвитку Інститут планує досягти позиції найкращої, провідної установи в Україні у галузі наук про життя, про що свідчать основні наукові напрямки, за якими проводяться дослідження у відділах та лабораторіях:

 • - вивчення фізіологія та пробіотичні властивості молочнокислих бактерій і біфідобактерій;
 • - розробка наукових основ мікробної біоремедіації;
 • - дослідження впливу неіонізуючого електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону та геогеліокосмічних факторів на модельні мікроорганізми;
 • - встановлення етіології та диференціація вірусних хвороб основних сільськогосподарських культур; ідентифікація вірусів на основі вивчення їх біологічних, серологічних, морфолого-структурних, фізико-хімічних та молекулярних властивостей;
 • - дослідження особливостей функціонування і корекції мікробіоценозу фітосфери, його ролі у підвищенні стресостійкості і продуктивності мікробно-рослинних систем за різних агротехнологій;
 • - вивчення мікробної деструкції хлорорганічних пестицидів і нафтових забруднень у комплексі з важкими металами та іншими ксенобіотиками для використання у природоохоронних технологіях;
 • - проведення мікробіологічого і генетичного моніторингу техногенних ґрунтів, розроблення молекулярно-генетичних тест-систем для виявлення корозійно небезпечних бактерій і прогнозування екстремальних ситуацій;
 • - дослідження біології мікроорганізмів та пошук заходів боротьби із збудниками інфекційних хвороб людини та тварин;
 • - дослідження ліпополісахаридів фітопатогенних бактерій та структурно-функціональних особливостей ферментів протеолітичної та гліколітичної дії;
 • - вивчення синтезу біологічно активних метаболітів ґрунтовими стрептоміцетами ‒ антагоністами фітопатогенних мікроорганізмів та нематод, розробка наукових основ створення біотехнологічних продуктів фітозахисної і рістстимулювальної дії;
 • - дослідження взаємодії метанотрофних, азотфіксувальних, фосфатмобілізувальних та інших мікроорганізмів з твердими поверхнями, в тому числі з наноматеріалами різної природи, а також з компонентами агроекосистем;
 • - дослідження бактеріофагів як автономних генетичних елементів, фагової і плазмідної геноміки, лізогенії ентеробактерій, а також макромолекулярних каротоворіцинів (каротоворіцинів типу фагових хвостових відростків);
 • - проведення еколого-фізіологічних фундаментальних досліджень збудників бактеріальних хвороб більшості сільськогосподарських і низки технічних культур, квітів декоративних, плодових і лісових порід, бур’янів та водних рослин; виявлення екологічних ніш епіфітного виживання фітопатогенних бактерій;
 • - вивчення екстремофільних мікроорганізмів природних і техногенних екосистем;
 • - розробка мікробних методів отримання біопалива (низькомолекулярні спирти, метан і водень) з органічних відходів;
 • - дослідження біологічної активності наночасток та їх використання для діагностики, терапії бактеріальних та вірусних захворювань людини, тварин і рослин, а також для цільової доставки ліків;
 • - вивчення фундаментальних закономірностей молекулярних механізмів вірус-клітинної взаємодії та розробка стратегії дослідження антивірусної активності речовин різної природи в системі in vitro та in vivo, проведення їх доклінічних досліджень;
 • - вивчення фундаментальних основ фізіологічної ролі системи інтерферону та імунорегуляторних цитокінів у нормі та при патології (інфекційно-запальних захворюваннях бактерійного, вірусного або змішаного вірусно-бактерійного ґенезу, а також при передпухлинних і пухлинних захворюваннях, індукованих канцерогенними вірусами);
 • - визначення імуномодулюючих властивостей нових препаратів-пробіотиків та пребіотиків, створених відповідно на основі молочнокислих бактерій та їх дериватів;
 • - розробка нових біотехнологічних основ конструювання діагностичних тест-систем для ідентифікації збудників вірусних та бактеріальних інфекцій на основі рекомбінантних білків вірусів людини і тварин;
 • - систематика, фізіологія та екологія мікроскопічних грибів.

Реалізація стратегічних цілей розвитку науково-дослідницького та освітнього потенціалу ІМВ НАН України потребує наступних заходів:

 • - зміцнення інтеграційних зв'язків науки та вищої школи, установлення ефективної взаємодії Інституту та університетів;
 • - стимулювати розвиток як нових наукових шкіл, центрів і лабораторій, так і підвищення рівня вже існуючих;
 • - активізувати публікаційну активність в авторитетних міжнародних і національних виданнях;
 • - створення ефективної й інноваційної інфраструктури розвитку міжнародного співробітництва та партнерства з науково-дослідницькими центрами зарубіжних держав, реалізація спільних проектів та досліджень із міжнародними та зарубіжними партнерами, сприяння стажуванню співробітників за міжнародними проектами та програмами, а також їх індивідуальної участі у міжнародних дослідницьких проектах;
 • - сприяти участі науковців у міжнародних наукових конференціях;
 • - сприяти розвитку співробітництва з державними органами влади, об’єктами підприємницької діяльності, фермерами та галузевими установами;
 • - організовувати та заохочувати науковців до участі у заходах популяризації наукових досліджень з метою підвищення престижу наукової праці;
 • - розробити алгоритм для регулярного вдосконалення та оптимізації наукової інфраструктури Інституту з використанням європейських моделей реформування науки;
 • - активізувати зв`язки з громадськістю та інформаційно-медійним простором.

Стратегія розвитку Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України вшановує історичні здобутки колективу, має чітке спрямування на забезпечення його сталого функціонування та іноваційного розвитку, постійного підвищення рівня наукових досліджень і всебічне висвітлення отриманих здобутків, а також успішного впровадження в практику прикладних розробок та інтеграцію в світовий науковий простір.

СТАТУТ Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України