Відділ проблем інтерферону та імуномодуляторів

Відділ (завідуючий – чл.-кор. НАНУ, д.б.н, професор М. Я.Співак). організований у 1992р.

Основними напрямками роботи відділу стали:
  • Визначення фундаментальних основ фізіологічної ролі системи інтерферону та імунорегуляторних цитокінів в нормі та при патології (інфекційно-запальних захворюваннях бактерійного, вірусного або змішаного вірусно-бактерійного ґенезу, а також при передпухлинних і пухлинних захворюваннях, індукованих канцерогенними вірусами).
  • Розробка науково обґрунтованих підходів до оптимізації технологій отримання нових високоефективних інтерфероногенних та противірусних препаратів, створених на основі похідних і аналогів аміксину, та молекулярних комплексів одно-ланцюгових РНК у поєднанні з мономерними синтетичними інтеркаляторами.
  • Визначення імуномодулюючих властивостей нових препаратів-пробіотиків та пребіотиків, створених відповідно на основі молочнокислих бактерій та їх дериватів; лектинів бактеріального та рослинного походження; синтетичних мурамоїлдипепидів тощо.
  • Розробка нових біотехнологічних основ конструювання діагностичних тест-систем для ідентифікації збудників вірусних та бактеріальних інфекцій на основі рекомбінантних білків вірусів людини і тварин.
fade

Вперше теоретично обґрунтовано, експериментально доведено і клінічно підтверджено новий напрямок у інтерферонології встановлення антибактеріальної ефективності препаратів інтерферону при бактеріальних інфекціях (сепсисі, гнійно-септичних процесах, сальмонельозі, токсикоінфекційному шоку тошо). Сформульовано поняття про систему інтерферону та виявлені ії прямі й зворотні зв’язки з імунною та нейроендокринною системами організму. Розроблена методологія визначення інтерферонового статусу організму, що дозволяє встановити роль та місце системи інтерферону на популяційному рівні. Дослідження, проведені у відділі протягом останніх 5 років, встановили фундаментальні основи функціонування системи інтерферону при передпухлинних і пухлинних захворюваннях, викликаних канцерогенними папіломавірусами; дозволили розробити новий напрямок цілеспрямованої стимуляції інтерфероногенезу, заснований на оригінальній концепції направленого конструювання сполук – індукторів інтерферону; додали інформацію щодо загальної архітектури та морфогенезу складних вірусів тварин та рослин, віднесених до одного таксону, що пов’язано з розумінням фундаментальних проблем вірусології в плані еволюції фіто- та зоопатогенних рабдовірусів. За допомогою сучасних методів імунобіотехнології одержано препарати інтерферону першого та другого покоління, а також перспективні індуктори інтерферону. Визначено індивідуальні показання та протипоказання до клінічного застосування препаратів інтерферону і його індукторів при вірусних, бактеріальних захворюваннях та інших патологічних процесах.

Відділ плідно співпрацює з рядом лабораторій США, Канади, Росії, Ізраїлю, Ірану, Словаччини та інших країн. У відділі загалом підготовлено 7 докторських та 22 кандидатських дисертацій. Опубліковано 11 монографій, 4 практичних посібника, 4 методичних рекомендацій МОЗ СРСР та України, 2 підручника, одержано 84 авторських свідоцтв та патентів СРСР, України і Росії. Розроблено технологію одержання препаратів інтерферонів-α та -γ (анімаферон, спленоферон, діаферон). Отримані результати відзначені Державною премією України в галузі науки та техніки (2005 р.), премією ім. Д.К. Заболотного НАН України (2001 р.), премією ім. І.І. Мечникова НАН України (2004 р.), премією ім. О.О. Богомольця НАН України (2010 р.), премією ім. О.В. Палладіна НАН України (2011 р.), срібною медаллю ім. І.П. Павлова (Росія, 2002 р.), золотою медаллю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Швейцарія, 2002 р.), золотою медаллю ВДНГ СРСР (1985), Почесною грамотою київського міського голови (2003 р.) та грамотою Верховної Ради України (2007 р.).

 

Визначено фундаментальні основи функціонування системи інтерферону та інших імунорегуляторних цитокінів у процесах імунопатогенезу папіломавірусної та герпетичної інфекції. Запропоновано нові науково обґрунтовані підходи до вдосконалення терапевтичної тактики комплексного лікування хворих на папіломавірусну та герпетичну інфекції, які передбачають проведення індивідуального підходу із урахуванням клініко-патогенетичних особливостей і характеру мікробних асоціацій, а також імунокорекції з використання інтерферонів або їх індукторів.

 

До інноваційних розробок слід віднести встановлення біологічної активності наноматеріалів (нанокристалічного діоксиду церію, наночастинок золота та срібла) при вірусних інфекціях та інших патологічних станах, зокрема, порушенні репродуктивної функції та  недостатності серцево-судинної системи. Встановлено кардіопротекторну дію біобезпечних наночастинок золота та розроблено спосіб конструювання біобезпечних та біосумісних наноконструкцій на основі наночастинок золота та кардіотропних препаратів з метою підвищення ефективності адресної доставки останніх при серцево-судинних патологіях. Отримано кон’югат на основі кардіотропного препарату Сімдакс та біобезпечних наночастинок золота, який за експериментальної доксорубіциніндукованої серцевої недостатності у щурів мав кардіопротекторну дію, ефективнішу ніж у препарату Сімдакс. На розроблених експериментальних моделях герпетичної інфекції проведено пошук нових високоефективних засобів альтернативної антигерптичної терапії. Такими препаратами виявились поліциклічні низькомолекулярні індуктори інтерферону – аналоги та похідні аміксину, похідні індолохіноксалінів.

З метою підвищення ефективності діагностики герпетичної інфекції створено Тест-системи імуноферментні для напівкількісного аналізу та визначення авідності антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу 2 типу та 1 та 2 типів, Тест-системи імуноферментні для визначення антитіл класу IgМ до вірусу простого герпесу 2 типу та 1 та 2 типів.

 За останні роки досягнення співробітників відділу були відзначені Преміями Президента України та Верховної Ради України.

Премію Президента України для молодих вчених отримали:

Шевчук В.О. – за цикл наукових робіт «Фундаментальні закономірності вірус-клітинної взаємодії для діагностики та лікування герпетичної та папіломавірусної інфекції» (2008)
Левчук О.Б., Юзвенко Л.В., Сабірова Т.Ю. – за цикл наукових робіт «Молекулярно-біологічна характеристика структурних компонентів фіторабдовірусів» (2009)
Бабенко Л.П., Мокрозуб В.В. – за цикл наукових робіт «Роль молекулярних структур клітин та мікроорганізмів у формуванні імунорезистентності організму в нормі та при патології» (2010)
Лозовая О.Й. – за цикл наукових робіт «Отримання фармацевтичних цінних білків у рослинах та дослідження стійкості трансгенних рослин до фітопатогенних вірусів» (2011)
Бубнов Р.В. – за цикл наукових робіт «Новаторські технології діагностики та лікування вертеброгенних синдромів» (2012)
Богорад-Кобельська О.С . – за цикл наукових робіт «Розробка та біо-тестування нових сполук з противірусною та протипухлинною активністю»(2015).

Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок була присуджена:

Бабенко Л.П. та Мокрозуб В.В. – за цикл робіт «Розробка нових підходів до створення пробіотичних препаратів для профілактики та корекції порушень мікробіоценозу та імунодефіцитних станів» (2013).

За останні 3 роки у відділі захищено 6 дисертаційних робіт:

Коршун Людмила Миколаївна. Дисертаційна робота на тему «Біотехнологічні основи конструювання імуноензимної тест-системи для діагностики вірусу простого герпесу 2-го типу» (2014)
Мокрозуб Вікторія Вікторівна. Дисертаційна робота на тему «Ефективність застосування штамів лакто- та біфідобактерій з препаратами цитокінів при експериментальній стафілококовій інфекції» (2014) (Автореферат дисертації)
Шевчук Вероніка Олександрівна. Дисертаційна робота на тему «Роль системи інтерферону та імунорегуляторних цитокінів у патогенезі герпетичної та папіломавірусної інфекції» (2015)
Бабенко Лідія Павлівна. Дисертаційна робота на тему «Вплив про біотичних штамів лактобацил та біфідобактерій на спектр мікробіоти та імунологічну реактивність організму при стафілококовій інфекції урогенітального тракту» (2015). (Автореферат дисертації)
Гузик Ольга Йосипівна. Дисертаційна робота на тему «Рабдовірус гречки та формування резистентності до нього різних видів рослин» (2016). (Автореферат дисертації)
Антонович Георгій ВладиславовичДисертаційна робота на тему «Антивірусні властивості in vitro та in vivo деяких похідних 6H-індоло[2,3-b]хіноксаліну» (2016). (Автореферат дисертації)

Співробітники відділу публікують результати проведених досліджень у відомих українських та закордонних журналах, а також активно приймають участь у міжнародних з’їздах, конференціях та конгресах. Востаннє досягнення відділу були представлені завідувачем відділу Співаком М.Я. на міжнародному конгресі UEG Week 2015, що проходив у жовтні 2015 року у м. Барселона, Іспанія.

Наші публікації

2017

1.Akhmetov Ildar, Rostyslav V. Bubnov Innovative payer engagement strategies: will the convergence lead to better value creation in personalized medicine? EPMA J. 2017 Mar; 8(1): 5–15. Published online 2017 Feb 13. doi: 10.1007/s13167-017-0078-6 ; Impact Factor -3.17
2. Beregova Tetyana V., Neporada Karine S.,Tetyana M Falalyeyeva, Oleksandr B Sherbakov, Rostyslav V Bubnov, Mykola Ya Spivak  Efficacy of nanoceria for periodontal tissues alteration in glutamate-induced obese rats-Multidisciplinary considerations for personalized dentistry and prevention // EPMA Journal, 2017 , 8: 43-49; Published online 2017 Mar 14. doi: 10.1007/s13167-017-0085-7 PMCID: PMC5471807 URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5471807/ Message ID: 1605573424 (ipmc12) Impact Factor -3.17
3. Kobyliak N, Virchenko O, Falalyeyeva T, Kondro M, Beregova T, Bodnar P, Shcherbakov O, Bubnov R, Caprnda M, Delev D, Sabo J, Kruzliak P,Rodrigo L, Opatrilova R, Spivak M. Cerium dioxide nanoparticles possess anti-inflammatory properties in the conditions of the obesity-associated NAFLD in rats // Biomed Pharmacother. 2017 Jun; 90:608-614. doi: 10.1016/j.biopha.2017.03.099. Epub 2017 Apr 12.
4. Kobyliak N., Falalyeyeva T., Beregova T., Spivak M. Probiotics for experimental obesity prevention: focus on strain dependence and viability of composition // Endokrynologia Polska DOI: 10.5603/EP.a2017.0055 Published online: https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/view/EP.a2017.0055 Impact Factor -1.341
5. Bubnov, R.V., Drahulian, M.V., Buchek, P.V. et al. (2017). High regenerative capacity of the liver and irreversible injury of male reproductive system in carbon tetrachloride-induced liver fibrosis rat model EPMA Journal, 11 October 2017 Cite this article as: https://doi.org/10.1007/s13167-017-0115-5; Impact Factor -3.17
6. Reid G, Abrahamsson T, Bailey M, Bindels LB, Bubnov R, Ganguli K, Martoni C, O'Neill C, Savignac HM, Stanton C, Ship N, Surette M,Tuohy K, van Hemert S. How do probiotics and prebiotics function at distant sites? Benef Microbes. 2017 Aug 24;8(4):521-533. doi: 10.3920/BM2016.0222. Epub 2017 Jul 20. Impact Factor-  2.923
7. Bubnov R, Polivka J Jr, Zubor P, Koniczka K, Golubnitschaja O. “Pre-metastatic niches” in breast cancer: are they created by or prior to the tumour onset? “Flammer syndrome” relevance to address the question. EPMA J. 2017; doi:10.1007/s13167-017-0092-8. Impact Factor -3.17
8. Konopelniuk Victoria V. , Ievgenii I. Goloborodko, Tetyana V. Ishchuk, Tetyana B. Synelnyk, Ludmila I. Ostapchenko, Rostyslav V. Bubnov   Efficacy of Fenugreek-based bionanocomposite on renal dysfunction and endogenous intoxication in high-calorie diet-induced obesity rat model—comparative study  EPMA Journal, June 2017 DOI: 10.1007/s13167-017-0098-2; Impact Factor -3.179.
9. Rostyslav Bubnov, Jiri Polivka Jr, Pavol Zubor, Katarzyna Konieczka, Olga Golubnitschaja Pre-metastatic niches” in breast cancer: are they created by or prior to the tumour onset? “Flammer Syndrome” relevance to address the question» EPMA Journal 2017 DOI 10.1007/s13167-017-0092-8; Impact Factor -3.17
10.   Kobyliak N, Virchenko O, Falalyeyeva T, Kondro M, Beregova T, Bodnar P, Shcherbakov O, Bubnov R, Caprnda M, Delev D, Sabo J, Kruzliak P, Rodrigo L, Opatrilova R, Spivak M. Cerium dioxide nanoparticles possess anti-inflammatory properties in the conditions of the obesity-associated NAFLD in rats.// Biomed Pharmacother. 2017 Jun;90:608-614. doi: 10.1016/j.biopha.2017.03.099. Epub 2017 Apr 12. Impact Factor -2.759 
11. Lazarenko L. M. The effect of lactic acid bacteria and bifidobacteria on the number of natural killer cells in normal conditions and in cases of intravaginal staphylococcosis in mice / L. M. Lazarenko, L. P. Babenko, V. V. Mokrozub, M. A. Voronkevych, D. V. Loseva, L. M. Sichel, M. Ya. Spivak // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2017. - № 3. - С. 48-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NVKPI_2017_3_9.
12. Lazarenko LM, LP Babenko, RV Bubnov, OM Demchenko, VM Zotsenko, NV Boyko, M Ya Spivak Imunobiotics are the Novel Biotech Drugs with Antibacterial and Immunomodulatory Properties //  Мікробіологічний журнал 2017 т.79,№ 1, c. 66-75.
13. Rostyslav V Bubnov, Lidiia P. Babenko, Liudmyla Mikolaivna Lazarenko, Mykola Ya. Spivak Comparative study of probiotic effects of Lactobacillus and Bifidobacteria strains on cholesterol levels, liver morphology and the gut microbiota in obese mice // EPMA Journal 2017DOI: 10.1007/s13167-017-0117-3; Published online: https://link.springer.com/epdf/10.1007/s13167-017-0117-3?author_access_token=C4csEQEFJFru3x1L3iwSLve4RwlQNchNByi7wbcMAY70HquGDED9i9BG_BbobmigsXOAVUv7ApHuLKqZa7y-a0VR7c9TDFEHt88m6rrUctSh8ZaDAImfJXi5xAyS22hg_RIFQ0pMAISfcm2GIjP6fQ%3D%3D Impact Factor -3.17
14. Malyukin Y. , Klochkov V., Maksimchuk P., Seminko V. Spivak N Oscillations of Cerium Oxidation State Driven by Oxygen Diffusion in Colloidal Nanoceria (CeO2 − x) // Nanoscale Research Letters (2017) 12:566 DOI 10.1186/s11671-017-2339-7 Impact Factor - 2.726
15. Popova N. R., Popov A. L., Shcherbakov A. B., Ivanov V. K. Layer-by-layer capsules as smart delivery systems of CeO2 nanoparticle-based theranostic agents // Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, 2017, 8 (2), P. 282–289
16. Shcherbakov Alexander B, Maria A Teplonogova, Olga S Ivanova, Taisiya O Shekunova, Ivan V Ivonin, Alexander Ye Baranchikov , Vladimir K Ivanov  Facile method for fabrication of surfactant-free concentrated CeO2 sols // Materials Research Express, Volume 4, Issue 5, article id. 055008 (2017). Impact Factor - 1.068
17.Shydlovska O, Zholobak N, S Dybkova, S Osinsky, L Bubnovskaya, Oleksandr Yelenich, Sergii Solopan, Anatolii Belous Synthesis and comparative characteristics of biological activities of (La, Sr)MnO3 and Fe3O4nanoparticles //European Journal of Nanomedicine 9 (1), 33-43 Published Online: 2017-03-22 | DOI: https://doi.org/10.1515/ejnm-2016-0028 Impact Factor - 0.64
18. Losytskyy M. Y., Kuzmenko L V.,  Shcherbakov O B., Gamaleia N F.,  Marynin A I.,Yashchuk V M.  Energy Transfer in  Ce0.85Tb0.15F3 Nanoparticles-CTAB Shell-Chlorin e6System // Nanoscale Res Lett. 2017; 12: 294. Published online 2017 Apr 24. doi:  10.1186/s11671-017-2077-x PMCID: PMC5403780 Impact Factor - 2.726
19. Rusinchuk N.M, Lozovski V.Z., O.A. Shydlovska, N.M. Zholobak Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 2016. V. 19, N 3. P. 299-302. doi: 10.15407/spqeo19.03.299 © 2016
20. Иванов В, Жолобак Н, Щербаков А  Оксид церия повышает эффективность вакцин против гриппа Иммунология // Журнал "Коммерсантъ Наука" №1 от 24.02.2017, стр. 23 Published online: https://www.kommersant.ru/doc/3212072

 

Вітчизняні
1. Lazarenko L. M. Imunobiotics are the Novel Biotech Drugs with Antibacterial and Immunomodulatory Properties / L. M. Lazarenko, L. P. Babenko, R. V. Bubnov, O. M. Demchenko, V. M. Zotsenko, N. V. Boyko, M. Ya. Spivak // Мікробіологічний журнал. - 2017. - Т. 79, № 1. - С. 66-75.
2. Falalyeyeva T.M., Leschenko I.V., Beregova T.V., Lazarenko L.M., Savchuk O.M., Sichel L.M., Tsyryuk O.I., Vovk T.B., Spivak M.Ya. Probiotic strains of lactobacilli and bifidobacteria alter pro- and anti-inflammatory cytokines production in rats with monosodium glutamate-induced obesity . Фізіол. журн., 2017, Т. 63, № 1 , С. 17-25.
3. I. S. Bityutskyy, О. S. Tsekhmistrenko, S. I. Tsekhmistrenko, M. Y. Spyvack, U. M. Shadura PERSPECTIVES OF CERIUM NANOPARTICLES USE IN AGRICULTURE // Біологія тварин Том 19, №3, 2017р. Published online http://dx.doi.org/10.15407/animbiol19.03.009
4. A. P. Pinchuk, A. F. Likhanov, L. P. Babenko, M. V. Kryvtsova, O. A. Demchenko, O. B. Sherbakov, L. M. Lazarenko, M. Ya. Spivak  The influence of cerium dioxide nanoparticles on germination of seeds and plastic exchange of pine seedlings (Pinus Sylvestris l.) Biotehnology Acta №4 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

1. Співак М. Я., Мельниченко О. М., В. С. Бітюцький, Лазаренко Л. М., Кушнір І. М., Олешко О. А., Тимошок Н. О., Харчишин В. М., Кривцова Н. В., Цехмістренко О. С., Бабенко Л. П., Мельниченко Ю. О., Демченко О. А.
ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТУ У 10.9-00493712-001:2017 Добавка кормова біологічно активна для сільсько-господарських тварин, птиці та риби.
2. Співак М. Я., Мельниченко О. М., В. С. Бітюцький, Лазаренко Л. М., Кушнір І. М., Олешко О. А., Тимошок Н. О., Харчишин В. М., Кривцова Н. В., Цехмістренко О. С., Бабенко Л. П., Мельниченко Ю. О., Демченко О. А.
ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТУ У 10.9-00493712-002:2017 Добавка кормова про біотична комплексна для сільсько-господарських тварин та птиці. 

Патенти

Подано патент України на корисну модель: «Спосіб стимуляції росту та розвитку рослин зернових культур під впливом Bacillus subtilis та її метаболітів» СпівакМ.Я., Тимошок Н.О., Гуляєва Г.Б., Бабенко Л.П., Лазаренко Л.М., Кривцова М.В. Номер заявки u 2017 09434 від 26.09.2017 

Тези 

1. Bubnov Rostyslav V.,  Moiseyenko Yevhen V.,  Spivak Mykola Ya Conference Paper: The influence of environmental factors and stress on human health and chronic diseases: PPPM lessons from Antarctica  Full-text available · Conference Paper EPMA World Congress · Sep 2017 
2.  Bubnov Rostyslav V Ultrasound and x-ray for diagnostic support of abdomal and thoracic combat injury – retrospective analysis in hospitals of the military and evacuating zones Full-text available · Conference Paper · Apr 2017 International research and practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine”, At Lublin, Poland
3. Бойко А.Л. , Орловский А.В., Співак М.Я. , Бойко О.Л., Тимошок Н.О,  Демченко О.А. Вплив лімітованої мікрогравітації та органічних композицій із Basidiomycetes на ріст і розвиток рослин // Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 436 с. C. 18-19
4. Тимошок Н.О, Гуляєва Г.Б., Демченко О.А., Лазаренко Л.М., Бабенко Л.П., Кривцова М.В., Бойко О.А., Щербаков О.Б., Співак М.Я.  Стимуляція росту та розвитку рослин пшениці Triticum aestivum L за дії мікродобрив та нанодисперсного діоксиду церію // Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 436 с. C. 53-56.
5. Timoshok N. O., Bubnov R. V., Nechypurenko О. О., Spivak M. Ya Sex differences and its clinical impact of diclofenac - induced hepatitis // Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «здобутки та перспективи у боротьбі з інфекційними захворюваннями (мікробіологія, ветеринарія, фармація)» 18-19 травня 2017р. Харків С.70-71
6. Тимошок Н. О Підвищення виходу біологічно активних речовин Bacillus subtilis під впливом наночастинок діоксиду церію // Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «здобутки та перспективи у боротьбі з інфекційними захворюваннями (мікробіологія, ветеринарія, фармація)» 18-19 травня 2017р. Харків С.71-72
7. Тимошок Н.О., Каплуненко  В.Г., Кривцова М.В., Демченко О.А.  «Вивчення комплексної дії пробіотичних шт. В.subtilis та наноселену на функціональну активність фагоцитарних клітин»  матеріали ХV з'їзду Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (ТМУ), 11-15 вересня 2017 року С.179
8 Жолобак Н.М. Проблемы и особенности современной противовирусной защиты матеріали ХV з'їзду Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (ТМУ), 11-15 вересня 2017 року С.313.
 9.Лазаренко Л.М., Нікітина О.Є., Ганова Л.О., Нікітин Є.В., Співак М.Я «Показники клітинного імунітету у хворих на папілома вірусну інфекцію в яких виявляли антитіла до вірусів простого герпесу різної тавідності» матеріали ХV з'їзду Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (ТМУ), 11-15 вересня 2017 року С. 201
10. Лазаренко Л.М. , Бабенко Л.П., Гичка С.Г. , Бубнов Р.В ., Співак М.Я Зміна морфології стінки піхви та експресії TLR-рецепторів під впливом пробіотичного штаму lactobacillus casei імв в-7280 за експериментального вагініту у мишей  // матеріали ХV з'їзду Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (ТМУ), 11-15 вересня 2017 року С. 202
11. Співак М.Я., Тимошок Н.О. , Бабенко Л.П. , Гуляєва Г.Б. , Кривцова М.В. , Демченко О.А. , Бойко А.Л. Вплив передпосівної обробки біопрепаратами на основі Bacillus Subtilisта гумінових кислот на ростові процеси зернових культур // матеріали ХV з'їзду Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського (ТМУ), 11-15 вересня 2017 року С. 149
12. Loseva DV, MA Voronkevych, IV Sagan, OI Melnykova, OS Voronkova, LP Babenko, LM Lazarenko, M Ya Spivak Dynamics of changes of the number of lactobacilli and bifidobacteria in the gut of mice under the influence of fat enriched diet 2017, Біологічні дослідження–2017: Збірник наукових праць. C. 183-185  Житомир: ПП «Рута»
13. Voronkevych MA, DV Loseva, IV Sagan, OI Melnykova, IE Sokolova, LP Babenko, LM Lazarenko, M Ya Spivak Adhesive properties of probiotic strains of lactobacilli in vitro on the models of epithelial cells and erythrocytes  2017 Біологічні дослідження–2017: Збірник наукових праць. C. 185-186 Житомир: ПП «Рута»
14. Трохимчук Т.Ю., Ганова Л.О., Шевчук В.О., Мойса Л.М., Співак М.Я. Імуноферментна тест-система для ранньої діагностики ВІЛ-інфекції // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті  академікаЛ.В. Громашевського, приуроченої до 130 річчя від дня його народження /Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека Київ, 12 – 13 жовтня 2017 р. С. 191-192.
15. Чумак О.М., Ганова Л.О., Кисельова О.К., Дмітрієва Н.О., Кравцова А.Ю. Набори реагентів для діагностики сифілісу в реакції мікропреципитації // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті  академікаЛ.В. Громашевського, приуроченої до 130 річчя від дня його народження / Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека Київ, 12 – 13 жовтня 2017 р. С. 207-208.
16. Бабій О.В., К.Ф. Ващенко, Н.М. Жолобак Антивірусна ефективність м'яких лікарських засобів з тилороном щодо рнк- та днк-вмісних вірусів в умовах in vitro. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті  академіка Л.В. Громашевського, приуроченої до 130 річчя від дня його народження / Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека Київ, 12 – 13 жовтня 2017 р. С. 19-21.
17.  Bubnov R V,  Babenko L P., Lazarenko L M, Mokrozub V, Demchenko OM, Nechrepurenko O, . Spivak M Ya Lactobacillus and Bifidobacteria strains and its composition are effective to restore liver morphology, to decrease the weight, cholesterol level and beneficially modulate gut microbiota in high calorie-induced obesity Abstract Book 27-28 September 2017, Ljubliana, Slovenia /the 3rd CEE Meeting on Viral Hepatitis and Co-infection with HIV. // Reviews in Antiviral Therapy infectious diseases 2017, N 9, P.33
18. Bubnov, R.V., Drahulian, M.V., Buchek, P.V., Gulko T  Liver fibrosis induce irreversible injury of reproductive system in males Abstract Book 27-28 September 2017, Ljubliana, Slovenia /the 3rd CEE Meeting on Viral Hepatitis and Co-infection with HIV. // Reviews in Antiviral Therapy infectious diseases 2017, N 9, P.34 18.
19. Babenko L P,  Bubnov R V,, Lazarenko L M, Mokrozub V, Ganova L Kiseleva E, Shevchuk V. Spivak M Ya  Use of probiotic bacteria increase effectiveness of vactination against Hepatitis B in experimental studies Abstract Book 27-28 September 2017, Ljubliana, Slovenia /the 3rd CEE Meeting on Viral Hepatitis and Co-infection with HIV. // Reviews in Antiviral Therapy infectious diseases 2017, N 9, P.35
20. Kryvtsova Maryna , Rivis Olga, Babenko Lidija , Spivak Nikolay, Nikolaichuk Vitaly, Ganic Tatjana  Antibacterial properties of essential oils against specific opportunistic pathogenic bacteria //(The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences) September 11th - 12th, 2017 / Trabzon – Turkey P 54.

2016