Вчена Рада

Вчена рада інституту є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-організаційною діяльністю інституту. Головою вченої ради є директор інституту, заступником голови – заступник директора з наукової роботи, секретарем – вчений секретар інституту.

Вчена рада розглядає питання, пов’язані з:

 • основними напрямами наукової і науково-організаційної діяльності Інституту і рекомендує їх до затвердження відділенню та Президії НАН України;
 • змінами у структурі інституту;
 • проведенням нарад і конференцій;
 • міжнародним науковим співробітництвом інституту;
 • науково-видавничою діяльністю;
 • висуненням видатних наукових праць, наукових відкриттів та винаходів для присудження премій та медалей, в тому числі міжнародних;
 • висуненням та обговоренням кандидатур на посаду директора інституту;
 • обранням наукових працівників за конкурсом;
 • порушенням клопотань про присвоєння працівникам інституту вчених та почесних звань;
 • висуненням кандидатів в дійсні члени (академіки) і члени кореспонденти НАН України.

Ухвалює:

 • програми, проекти, запити на виконання науково-дослідних робіт;
 • тематичні плани науково-дослідних робіт Інституту;
 • звіти про наукову роботу відділів, лабораторій та окремих працівників;
 • річні звіти про наукову та науково-організаційну роботу інституту.

Затверджує:

 • результати атестації наукових працівників;
 • теми дисертаційних робіт аспірантів, докторантів та здобувачів, їх наукових керівників (консультантів).

Постановою Бюро Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України (протокол № 2, §3, від 19.02.2015 р.) склад Вченої ради затверджено у кількості 21 особи:

 1. Підгорський Валентин Степанович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, завідувач відділу фізіології промислових мікроорганізмів – голова Вченої ради;
 2. Іутинська Галина Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту з наукової роботи, завідувач відділу загальної і ґрунтової мікробіології – заступник голови Вченої ради;
 3. Товкач Федір Іванович, доктор біологічних, старший науковий співробітник, член-кор. НАН України, заступник директора Інституту з наукової роботи, завідувач відділу молекулярної генетики бактеріофагів – заступник голови Вченої ради;
 4. Калінчик Ольга Олександрівна, заступник директора Інституту з економічних і адміністративно-господарських питань;
 5. Андрієнко Олена Володимирівна, кандидат біологічних наук, вчений секретар Інституту – секретар Вченої ради;
 6. Авдєєва Лілія Василівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу антибіотиків.;
 7. Варбанець Людмила Дмитрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу біохімії мікроорганізмів;
 8. Зайченко Олександр Максимович, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізіології і систематики мікроміцетів;
 9. Загородня Світлана Дмитрівна, кандидат біологічних наук, в.о. зав. лабораторії репродукції вірусів;
 10. Коваленко Олексій Григорович, доктор біологічних наук, професор, в.о. завідувача відділу вірусів рослин;
 11. Коваленко Надія Костянтинівна, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, провідний науковий співробітник відділу фізіології промислових мікроорганізмів.;
 12. Курдиш Іван Кирилович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу мікробіологічних процесів на твердих поверхнях;
 13. Курченко Ірина Миколаївнадоктор біологічних наук,  завідувач відділу фізіології і систематики мікроміцетів;
 14. Леонова Наталія Осипівна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник відділу загальної та ґрунтової мікробіології, голова Ради молодих дослідників і спеціалістів ІМВ НАНУ;
 15. Мацелюх Богдан Павлович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу генетики мікроорганізмів;
 16. Остапчук Андрій Миколайович, кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії біологічних полімерних сполук, керівник Центру колективного користування приладами;
 17. Пархоменко Ніна Йосипівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу молекулярної генетики бактеріофагів, голова Профкому ІМВ НАНУ;
 18. Патика Володимир Пилипович, доктор біологічних наук, професор, академік НААН України, завідувач відділу фітопатогенних бактерій;
 19. Сафронова Лариса Анатоліївнадоктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інновацій і трансферу технологій;
 20. Співак Микола Якович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу проблем інтерферону і імуномодуляторів;
 21. Таширев Олександр Борисович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу біології екстремофільних мікроорганізмів.