Про товариство

Товариство мікробіологів України ім . С.М. Виноградського (ТМУ) - всеукраїнська громадська організація спеціалістів України, які працюють у галузі мікробіології, вірусології та суміжних галузях.

Основна мета діяльності ТМУ - всебічне сприяння розвитку мікробіологічної та вірусологічної науки, особливо тих її галузей, що пов'язані з соціально-економічним розвитком України, та захист спільних інтересів членів Товариства.

Основні завдання ТМУ:

 • надання допомоги членам Товариства в підвищенні їх професійного рівня і сприяння у впровадженні їх наукових розробок, винаходів і раціоналізаторських пропозицій в медицину, промисловість та сільське господарство;
 • надання допомоги вищій та середній школі в плануванні та проведенні дослідної роботи, у викладанні мікробіології та вірусології в навчальних закладах;
 • популяризація та пропаганда новітніх досягнень в галузі теоретичної і прикладної мікробіології, вірусології та суміжних напрямках науки.

Для забезпечення виконання своїх завдань ТМУ:

 • сворює місцеві відділення Товариства і керує їх діяльністю, бере участь в організації науково-дослідних робіт з окремих проблем мікробіології і вірусології;
 • сприяє підготовці кадрів;
 • організує і проводить конференції, дискусії, з'їзди та симпозіуми для обговорення наукових і організаційних питань у межах завдань Товариства;
 • проводить лекції і бесіди, сприяє організації курсів, експедицій, виставок;
 • випускає інформаційні матеріали та наукові праці членів Товариства;
 • сприяє членам Товариства у виданні їх праць і впровадженню у виробництво їх наукових розробок і винаходів;
 • бере активну участь у створенні підручників, навчально-методичних посібників;
 • проводить пропаганду знань у галузі мікробіології і вірусології, експертизи проектів і програм науково-дослідних робіт, дає заключення , рекомендації і робить висновки з відповідних наукових питань;
 • розробляє і виносить на розгляд президії Національної академії наук України та інших відомств пропозиції з наукових і науково-організаційних питань у галузі мікробіології і вірусології;
 • висуває на присудження державних та іменних премій видатних вчених України, наукові праці з мікробіології і вірусології;
 • висуває кандидатури молодих вчених на одержання іменних стипендій;
 • здійснює зв'язки з науковими товариствами і установами інших країн, вирішує питання про вступ до міжнародних об'єднань мікробіологів.